Đăng ký
Thống kê 23.10.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 25021,78 1606010,72 0,0156 64,1845
WMR->WMZ 840190,24 13060,63 64,3300 0,0155
WMZ->WME 12485,21 11409,85 1,0942 0,9139
WME->WMZ 412,84 450,67 0,9161 1,0916
WME->WMR 449,16 31298,57 0,0144 69,6825
WMR->WME 5880,47 83,78 70,1894 0,0142
WMZ->WMU 184,04 5319,05 0,0346 28,9016
WMU->WMZ 10114,89 346,96 29,1529 0,0343
WMR->WMU 1767,22 801,03 2,2062 0,4533
WMU->WMR 680,00 1480,27 0,4594 2,1769
WMU->WME 167,40 5,19 32,2543 0,0310
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 378105,08 37,23 10155,9248 0,0001
WMZ->WMY 318,59 3200830,37 0,0001 10046,8639
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 1704,73 885,35 1,9255 0,5193
WMZ->WMB 1567,15 3005,03 0,5215 1,9175
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 6,34 13,22 0,4796 2,0852
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 9903,93 295,35 33,5329 0,0298
WMB->WMR 57,36 1921,59 0,0299 33,5005
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 11409,28 1388,20 8,2188 0,1217
WMX->WMZ 24280,08 197954,07 0,1227 8,1529
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 118978,89 222,86 533,8728 0,0019
WMX->WMR 1689,31 898775,66 0,0019 532,0371
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 11788,74 30,54 386,0098 0,0026
WMZ->WMK 376,13 144614,86 0,0026 384,4811
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 675,22 4000,00 0,1688 5,9240
WMK->WMR 19566,17 3233,41 6,0512 0,1653
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 10195,39 46131,72 0,2210 4,5248
WMH->WMZ 14102,45 3191,03 4,4194 0,2263
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 33,27 476,62 0,0698 14,3258
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 115,66 2057,58 0,0562 17,7899
WML->WMZ 19718,38 1064,16 18,5295 0,0540
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 6306,79 1761,18 3,5810 0,2793
WML->WMR 2631,57 9491,41 0,2773 3,6067
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 132657,08 6490,48 20,4387 0,0489
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 22.10.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 277012,29 17763640,76 0,0156 64,1258
WMR->WMZ 10620707,85 165100,10 64,3289 0,0155
WMZ->WME 20215,59 18435,72 1,0965 0,9120
WME->WMZ 3518,76 3838,58 0,9167 1,0909
WME->WMR 21123,21 1471142,09 0,0144 69,6458
WMR->WME 155094,55 2219,08 69,8914 0,0143
WMZ->WMU 90,07 2583,67 0,0349 28,6851
WMU->WMZ 27982,22 964,31 29,0179 0,0345
WMR->WMU 14269,12 6375,44 2,2381 0,4468
WMU->WMR 1412,33 3102,93 0,4552 2,1970
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 1358028,37 131,30 10342,9427 0,0001
WMZ->WMY 29,51 299374,17 0,0001 10144,8380
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 9779,44 5066,24 1,9303 0,5181
WMZ->WMB 2546,67 4885,13 0,5213 1,9182
WMB->WME 54,42 25,54 2,1308 0,4693
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 46900,00 290,08 161,6795 0,0062
WMR->WMB 57283,43 1702,05 33,6556 0,0297
WMB->WMR 21853,39 731826,21 0,0299 33,4880
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 78187,97 9318,55 8,3906 0,1192
WMX->WMZ 16858,21 140956,91 0,1196 8,3613
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 24,04 171,40 0,1403 7,1298
WMR->WMX 368496,65 684,69 538,1949 0,0019
WMX->WMR 4449,06 2386273,58 0,0019 536,3546
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 64295,11 168,38 381,8453 0,0026
WMZ->WMK 65,46 24999,25 0,0026 381,9012
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 1070,38 6310,26 0,1696 5,8953
WMK->WMR 7550,00 1244,82 6,0651 0,1649
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 49,43 207,45 0,2383 4,1968
WMH->WMZ 2144,62 503,15 4,2624 0,2346
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 1090,20 72,18 15,1039 0,0662
WMH->WMR 1580,97 23037,59 0,0686 14,5718
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 447,68 7941,24 0,0564 17,7387
WML->WMZ 60847,73 3363,14 18,0925 0,0553
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 11550,53 3182,07 3,6299 0,2755
WML->WMR 2077,13 7354,03 0,2824 3,5405
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 20313,36 958,86 21,1849 0,0472
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 21.10.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 123135,98 7880807,42 0,0156 64,0009
WMR->WMZ 6044548,35 94071,91 64,2546 0,0156
WMZ->WME 13466,66 12271,66 1,0974 0,9113
WME->WMZ 6765,97 7375,42 0,9174 1,0901
WME->WMR 5380,79 374507,12 0,0144 69,6008
WMR->WME 34910,90 497,36 70,1924 0,0142
WMZ->WMU 14,74 421,08 0,0350 28,5672
WMU->WMZ 10108,76 348,20 29,0315 0,0344
WMR->WMU 2155,36 963,21 2,2377 0,4469
WMU->WMR 463,70 1018,75 0,4552 2,1970
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 5715459,51 567,00 10080,1755 0,0001
WMZ->WMY 463,74 4656402,82 0,0001 10040,9773
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 5557,52 2897,84 1,9178 0,5214
WMZ->WMB 2853,71 5436,77 0,5249 1,9052
WMB->WME 11,54 5,42 2,1292 0,4697
WME->WMB 6,57 13,66 0,4810 2,0791
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 68516,17 2029,76 33,7558 0,0296
WMB->WMR 12404,49 416490,15 0,0298 33,5758
WMZ->WMG 9,92 0,20 49,6000 0,0202
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 69268,83 8264,65 8,3813 0,1193
WMX->WMZ 21033,03 175616,45 0,1198 8,3496
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 337735,71 625,35 540,0747 0,0019
WMX->WMR 2262,77 1213099,88 0,0019 536,1128
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 25464,54 65,63 388,0015 0,0026
WMZ->WMK 76,94 29277,32 0,0026 380,5214
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 2862,79 16818,20 0,1702 5,8748
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 91,20 382,98 0,2381 4,1993
WMH->WMZ 1071,08 249,72 4,2891 0,2331
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 6693,51 446,57 14,9887 0,0667
WMH->WMR 117,51 1754,90 0,0670 14,9340
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 1,97 71,06 0,0277 36,0711
WMZ->WML 345,57 5994,09 0,0577 17,3455
WML->WMZ 23428,31 1289,93 18,1625 0,0551
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 2982,50 830,40 3,5916 0,2784
WML->WMR 4238,50 15575,74 0,2721 3,6748
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 14044,44 664,61 21,1319 0,0473
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 114,25 27,30 4,1850 0,2389
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000