Đăng ký
Thống kê 22.02.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 253998,31 16809086,14 0,0151 66,1779
WMR->WMZ 7748087,20 116802,02 66,3352 0,0151
WMZ->WME 390,58 342,75 1,1395 0,8775
WME->WMZ 1395,13 1585,95 0,8797 1,1368
WME->WMR 507,87 37976,27 0,0134 74,7756
WMR->WME 43103,93 573,09 75,2132 0,0133
WMZ->WMU 14,31 503,61 0,0284 35,1929
WMU->WMZ 2828,07 79,71 35,4795 0,0282
WMR->WMU 32895,16 17468,81 1,8831 0,5310
WMU->WMR 33055,86 61200,72 0,5401 1,8514
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 1470,29 730,47 2,0128 0,4968
WMZ->WMB 3916,75 7859,14 0,4984 2,0065
WMB->WME 10,42 4,51 2,3104 0,4328
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 58734,96 1778,77 33,0200 0,0303
WMB->WMR 2920,79 95647,73 0,0305 32,7472
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 8,93 366,74 0,0243 41,0683
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 4376,98 1,53 2860,7712 0,0003
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 41953,19 10780,50 3,8916 0,2570
WMX->WMZ 9817,76 38106,57 0,2576 3,8814
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 774445,28 3013,72 256,9732 0,0039
WMX->WMR 1117,58 284741,29 0,0039 254,7838
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 1,86 679,57 0,0027 365,3602
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 18583,03 103976,04 0,1787 5,5952
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 5,92 41,81 0,1416 7,0625
WMH->WMZ 20,68 2,84 7,2817 0,1373
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 333,17 34,92 9,5410 0,1048
WMH->WMR 51,72 479,70 0,1078 9,2749
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 44,50 907,58 0,0490 20,3951
WML->WMZ 191,34 9,02 21,2129 0,0471
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 24477,13 7808,11 3,1348 0,3190
WML->WMR 7699,74 24586,24 0,3132 3,1931
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 21.02.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 480957,97 31797206,04 0,0151 66,1122
WMR->WMZ 9404326,08 141978,92 66,2375 0,0151
WMZ->WME 5414,24 4746,35 1,1407 0,8766
WME->WMZ 6289,76 7151,03 0,8796 1,1369
WME->WMR 5141,53 385284,12 0,0133 74,9357
WMR->WME 1167463,99 15420,32 75,7095 0,0132
WMZ->WMU 455,63 16082,37 0,0283 35,2970
WMU->WMZ 27280,97 768,99 35,4764 0,0282
WMR->WMU 18267,33 9679,21 1,8873 0,5299
WMU->WMR 18572,11 34825,83 0,5333 1,8752
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 11067,22 5456,12 2,0284 0,4930
WMZ->WMB 3572,12 7190,12 0,4968 2,0128
WMB->WME 9,51 4,11 2,3139 0,4322
WME->WMB 47,36 107,52 0,4405 2,2703
WMR->WMB 163878,18 4966,36 32,9976 0,0303
WMB->WMR 3484,91 114785,21 0,0304 32,9378
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 29,57 1231,95 0,0240 41,6622
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 1230,15 0,42 2928,9286 0,0003
WMG->WMR 4,00 10944,34 0,0004 2736,0850
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 76529,86 19763,31 3,8723 0,2582
WMX->WMZ 62534,37 241995,79 0,2584 3,8698
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 664692,04 2587,58 256,8779 0,0039
WMX->WMR 7829,01 2000804,75 0,0039 255,5629
WMU->WMX 79,09 0,59 134,0508 0,0075
WMX->WMU 2,07 284,71 0,0073 137,5411
WMK->WMZ 25507,66 68,53 372,2116 0,0027
WMZ->WMK 6,40 2354,31 0,0027 367,8609
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 80438,44 449788,99 0,1788 5,5917
WMK->WMR 443075,30 78429,77 5,6493 0,1770
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 64,46 453,17 0,1422 7,0303
WMH->WMZ 21,40 3,00 7,1333 0,1402
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 13581,96 1426,36 9,5221 0,1050
WMH->WMR 325,85 2984,69 0,1092 9,1597
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 346,09 7058,99 0,0490 20,3964
WML->WMZ 17594,71 853,00 20,6269 0,0485
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 185,98 8,09 22,9889 0,0435
WMR->WML 20467,08 6471,20 3,1628 0,3162
WML->WMR 25552,02 80333,59 0,3181 3,1439
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 10,08 27,66 0,3644 2,7440
Thống kê 20.02.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 997235,08 66139926,97 0,0151 66,3233
WMR->WMZ 53231865,22 798630,04 66,6540 0,0150
WMZ->WME 10290,94 9023,07 1,1405 0,8768
WME->WMZ 6500,91 7406,10 0,8778 1,1392
WME->WMR 9585,70 719660,87 0,0133 75,0765
WMR->WME 449071,26 5935,98 75,6524 0,0132
WMZ->WMU 617,12 21747,72 0,0284 35,2407
WMU->WMZ 43774,63 1230,66 35,5700 0,0281
WMR->WMU 60096,99 31649,77 1,8988 0,5266
WMU->WMR 23453,39 44424,05 0,5279 1,8941
WMU->WME 2015,28 49,18 40,9776 0,0244
WME->WMU 4,46 176,03 0,0253 39,4686
WMB->WMZ 8868,71 4389,21 2,0206 0,4949
WMZ->WMB 4724,71 9477,44 0,4985 2,0059
WMB->WME 2,88 1,24 2,3226 0,4306
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 230414,41 6965,69 33,0785 0,0302
WMB->WMR 12299,13 403950,16 0,0304 32,8438
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 63653,67 16222,92 3,9237 0,2549
WMX->WMZ 30415,57 118488,12 0,2567 3,8956
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 7,72 26,86 0,2874 3,4793
WMR->WMX 1443932,10 5542,61 260,5148 0,0038
WMX->WMR 5706,53 1474926,87 0,0039 258,4630
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 13646,88 36,77 371,1417 0,0027
WMZ->WMK 257,46 94511,97 0,0027 367,0938
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 43290,72 238704,28 0,1814 5,5140
WMK->WMR 361847,59 64275,04 5,6297 0,1776
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 357,83 2518,87 0,1421 7,0393
WMH->WMZ 93704,09 13103,22 7,1512 0,1398
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 37150,44 3869,29 9,6014 0,1042
WMH->WMR 2022,22 18738,41 0,1079 9,2663
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 9440,14 184847,96 0,0511 19,5811
WML->WMZ 8747,94 424,56 20,6047 0,0485
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 67949,25 20576,35 3,3023 0,3028
WML->WMR 6611,41 21323,11 0,3101 3,2252
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 54,15 4,97 10,8954 0,0918
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,45 33,70 0,0134 74,8889
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000