Đăng ký
Thống kê 21.08.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 22467,17 1577780,29 0,0142 70,2260
WMR->WMZ 927052,00 13171,57 70,3828 0,0142
WMZ->WME 66,36 60,01 1,1058 0,9043
WME->WMZ 1643,40 1811,03 0,9074 1,1020
WME->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMU 9,96 298,24 0,0334 29,9438
WMU->WMZ 472,07 15,57 30,3192 0,0330
WMR->WMU 163,00 69,90 2,3319 0,4288
WMU->WMR 500,99 1154,76 0,4338 2,3050
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 22,75 751,51 0,0303 33,0334
WMY->WMZ 81700,00 7,85 10407,6433 0,0001
WMZ->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 1552,14 789,65 1,9656 0,5087
WMZ->WMB 108,64 211,53 0,5136 1,9471
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 34940,10 968,17 36,0888 0,0277
WMB->WMR 12,50 447,37 0,0279 35,7896
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 347,34 0,10 3473,4000 0,0003
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 8387,90 771,75 10,8687 0,0920
WMX->WMZ 1360,36 14628,79 0,0930 10,7536
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 98191,95 128,71 762,8929 0,0013
WMX->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 1008,71 3000,04 0,3362 2,9741
WMH->WMZ 155,90 51,04 3,0545 0,3274
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 60840,22 2645,22 23,0001 0,0435
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 728,09 9199,07 0,0791 12,6345
WML->WMZ 2895,47 218,15 13,2728 0,0753
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 8770,27 1634,62 5,3653 0,1864
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 20.08.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 392343,77 27604977,45 0,0142 70,3592
WMR->WMZ 7713086,29 109427,25 70,4860 0,0142
WMZ->WME 10179,53 9202,25 1,1062 0,9040
WME->WMZ 4054,74 4473,70 0,9064 1,1033
WME->WMR 5651,89 436701,20 0,0129 77,2664
WMR->WME 109254,04 1407,68 77,6128 0,0129
WMZ->WMU 423,67 12731,58 0,0333 30,0507
WMU->WMZ 4502,42 148,01 30,4197 0,0329
WMR->WMU 9008,11 3862,12 2,3324 0,4287
WMU->WMR 3454,16 7988,38 0,4324 2,3127
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,10 3,30 0,0303 33,0000
WMY->WMZ 1461304,30 139,80 10452,8205 0,0001
WMZ->WMY 43,51 437557,82 0,0001 10056,4886
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 4987,03 2549,99 1,9557 0,5113
WMZ->WMB 4127,97 8039,47 0,5135 1,9476
WMB->WME 28,86 13,17 2,1913 0,4563
WME->WMB 74,48 160,03 0,4654 2,1486
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 98516,57 2719,06 36,2318 0,0276
WMB->WMR 2356,23 84584,34 0,0279 35,8982
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 57512,89 5288,92 10,8742 0,0920
WMX->WMZ 20693,87 223105,84 0,0928 10,7813
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 844810,64 1111,27 760,2209 0,0013
WMX->WMR 1341,74 1015624,64 0,0013 756,9459
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 198550,75 515,71 385,0047 0,0026
WMZ->WMK 1274,78 487975,42 0,0026 382,7919
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 2420,38 13239,37 0,1828 5,4700
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 736,16 2198,76 0,3348 2,9868
WMH->WMZ 1037,78 333,07 3,1158 0,3209
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 43264,32 1884,72 22,9553 0,0436
WMH->WMR 1024,33 22273,37 0,0460 21,7443
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1190,99 15173,42 0,0785 12,7402
WML->WMZ 25722,17 1935,00 13,2931 0,0752
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 2623,70 488,93 5,3662 0,1864
WML->WMR 5537,96 28876,27 0,1918 5,2142
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 62,49 14,65 4,2655 0,2344
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 19.08.2019
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 374263,26 26259711,82 0,0143 70,1637
WMR->WMZ 22664505,13 322393,96 70,3007 0,0142
WMZ->WME 21828,40 19741,35 1,1057 0,9044
WME->WMZ 7859,07 8684,98 0,9049 1,1051
WME->WMR 4839,62 371974,28 0,0130 76,8602
WMR->WME 332755,45 4308,93 77,2246 0,0129
WMZ->WMU 998,44 30006,75 0,0333 30,0536
WMU->WMZ 8122,82 266,26 30,5071 0,0328
WMR->WMU 31132,76 13378,45 2,3271 0,4297
WMU->WMR 4865,67 11300,64 0,4306 2,3225
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 9532062,22 913,10 10439,2314 0,0001
WMZ->WMY 11,80 120770,78 0,0001 10234,8119
WMY->WME 2505380,00 217,86 11499,9541 0,0001
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 21530,72 10874,02 1,9800 0,5050
WMZ->WMB 8212,36 15936,71 0,5153 1,9406
WMB->WME 100,29 47,70 2,1025 0,4756
WME->WMB 4,56 9,62 0,4740 2,1096
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 522002,99 3488,50 149,6354 0,0067
WMR->WMB 303634,67 8344,50 36,3874 0,0275
WMB->WMR 5787,38 209767,54 0,0276 36,2457
WMZ->WMG 54,31 1,11 48,9279 0,0204
WMG->WMZ 1,00 48,00 0,0208 48,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 451,49 0,13 3473,0000 0,0003
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 139842,54 12940,18 10,8068 0,0925
WMX->WMZ 12551,02 135452,99 0,0927 10,7922
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 1333698,05 1798,71 741,4748 0,0013
WMX->WMR 2128,87 1602617,12 0,0013 752,8018
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 260,29 0,67 388,4925 0,0026
WMZ->WMK 1590,49 609088,32 0,0026 382,9564
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 15832,95 86514,97 0,1830 5,4642
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 321960,66 1621,08 198,6087 0,0050
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2063,19 6405,05 0,3221 3,1044
WMH->WMZ 1708,58 541,03 3,1580 0,3167
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 948,54 41,35 22,9393 0,0436
WMH->WMR 59,71 1328,46 0,0449 22,2485
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 926,85 11447,79 0,0810 12,3513
WML->WMZ 12211,07 959,62 12,7249 0,0786
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 149044,65 25794,10 5,7782 0,1731
WML->WMR 14533,14 77560,26 0,1874 5,3368
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 1,58 0,01 158,0000 0,0063
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000