Đăng ký
6,4773
66,4725
430,5626
1,1769
0,4459
77,7529
28,0619
2,0884


Tỷ giá tham khảo (**) - 66,4725
Tất cả các bid: 354 với số tiền 1822315,27 WMZ;
801 với số tiền  35737698,95 WMR
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn