Đăng ký
Thống kê 27.02.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 235,69 197,65 1,1925 0,8386
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 7 676 145,63 681,37 11265,7523 0,0001
WMZ->WMY 136,97 1 522 603,65 0,0001 11116,3295
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 1 484,89 596,87 2,4878 0,4020
WMZ->WMB 185,21 458,02 0,4044 2,4730
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 15,00 0,26 57,6923 0,0173
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 242 327,79 5 139,68 47,1484 0,0212
WMX->WMZ 916,05 42 609,41 0,0215 46,5143
WMK->WMZ 526,76 1,27 414,7717 0,0024
WMZ->WMK 23,96 9 553,65 0,0025 398,7333
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 550,81 1 053,97 0,5226 1,9135
WMH->WMZ 5 401,74 2 650,28 2,0382 0,4906
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1 089,66 6 191,92 0,1760 5,6824
WML->WMZ 1 605,29 277,34 5,7882 0,1728
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 399,83 31 181,82 0,0128 77,9877
WMP->WMZ 659 874,31 8 458,41 78,0140 0,0128
WME->WMP 112,65 10 182,44 0,0111 90,3901
WMP->WME 7 079,49 76,91 92,0490 0,0109
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 480,00 15,03 31,9361 0,0313
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 100,00 0,02 5000,0000 0,0002
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 9 781,25 2,64 3705,0189 0,0003
WMX->WMP 28,47 101 116,58 0,0003 3551,6888
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 13 200,00 851,94 15,4940 0,0645
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 26.02.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 5 053,01 4 218,18 1,1979 0,8348
WME->WMZ 5 887,01 7 000,71 0,8409 1,1892
WMY->WMZ 28 400 236,64 2 536,85 11195,0792 0,0001
WMZ->WMY 1 884,20 20 643 314,65 0,0001 10956,0103
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,60 7 439,55 0,0001 12399,2500
WMB->WMZ 13 766,06 5 568,74 2,4720 0,4045
WMZ->WMB 4 511,76 11 112,86 0,4060 2,4631
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 120,00 339,76 0,3532 2,8313
WMZ->WMG 0,58 0,01 58,0000 0,0172
WMG->WMZ 230,42 12 995,62 0,0177 56,3997
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 405 167,91 8 653,13 46,8233 0,0214
WMX->WMZ 16 459,15 765 232,02 0,0215 46,4928
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 253,87 101 897,26 0,0025 401,3757
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 19 557,98 36 722,55 0,5326 1,8776
WMH->WMZ 12 403,70 6 101,80 2,0328 0,4919
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 3,71 0,04 92,7500 0,0108
WMX->WMH 0,43 39,99 0,0108 93,0000
WMZ->WML 12 064,37 67 124,55 0,1797 5,5639
WML->WMZ 136 408,87 24 385,36 5,5939 0,1788
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 11,10 2 766,00 0,0040 249,1892
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 16,66 49,98 0,3333 3,0000
WMZ->WMP 5 827,63 450 175,56 0,0129 77,2485
WMP->WMZ 7 898 960,98 101 536,31 77,7944 0,0129
WME->WMP 1 740,07 157 173,50 0,0111 90,3260
WMP->WME 51 155,24 559,52 91,4270 0,0109
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 5 365,63 167,82 31,9725 0,0313
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 259 493,50 71,25 3642,0140 0,0003
WMX->WMP 91,82 330 044,81 0,0003 3594,4763
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 4 274,56 296,96 14,3944 0,0695
WML->WMP 1 618,87 21 774,00 0,0743 13,4501
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 25.02.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 23 924,38 19 936,36 1,2000 0,8333
WME->WMZ 8 677,78 10 321,71 0,8407 1,1894
WMY->WMZ 19 861 784,24 1 778,98 11164,7035 0,0001
WMZ->WMY 1 398,23 15 402 136,24 0,0001 11015,4526
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 13 508,51 5 460,35 2,4739 0,4042
WMZ->WMB 8 372,26 20 594,76 0,4065 2,4599
WMB->WME 3,48 1,17 2,9744 0,3362
WME->WMB 5,00 14,23 0,3514 2,8460
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 28,26 1 600,31 0,0177 56,6281
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 336 107,43 6 746,09 49,8226 0,0201
WMX->WMZ 12 736,97 633 277,76 0,0201 49,7197
WMK->WMZ 117 131,89 265,48 441,2080 0,0023
WMZ->WMK 204,11 82 333,09 0,0025 403,3761
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 5 590,72 10 203,03 0,5479 1,8250
WMH->WMZ 3 125,96 1 689,51 1,8502 0,5405
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 8 647,43 43 630,43 0,1982 5,0455
WML->WMZ 71 126,37 13 613,38 5,2247 0,1914
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,23 59,54 0,0039 258,8696
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 15,29 44,19 0,3460 2,8901
WMZ->WMP 8 527,58 658 991,69 0,0129 77,2777
WMP->WMZ 9 428 853,77 121 486,20 77,6125 0,0129
WME->WMP 1 196,69 107 929,32 0,0111 90,1899
WMP->WME 88 367,58 962,52 91,8086 0,0109
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 12 747,98 398,86 31,9610 0,0313
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 102,13 0,02 5106,5000 0,0002
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 242 273,48 63,05 3842,5611 0,0003
WMX->WMP 91,27 345 887,33 0,0003 3789,7155
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 2 252,57 160,26 14,0557 0,0711
WML->WMP 1 306,48 18 402,79 0,0710 14,0858
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000