Đăng ký
Thống kê 15.05.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 4 329,17 3 493,51 1,2392 0,8070
WME->WMZ 7 163,39 8 809,94 0,8131 1,2299
WMY->WMZ 9 459 721,00 890,17 10626,8701 0,0001
WMZ->WMY 2 039,70 21 465 823,54 0,0001 10524,0102
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 19 185,69 8 074,63 2,3760 0,4209
WMZ->WMB 7 940,50 18 720,22 0,4242 2,3576
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 28,31 80,33 0,3524 2,8375
WMZ->WMG 132,25 2,20 60,1136 0,0166
WMG->WMZ 1,20 70,75 0,0170 58,9583
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 144 128,95 2 883,37 49,9863 0,0200
WMX->WMZ 5 147,53 256 733,09 0,0201 49,8750
WMK->WMZ 142 297,01 338,58 420,2759 0,0024
WMZ->WMK 452,53 182 586,51 0,0025 403,4793
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 3 192,62 2 437,59 1,3097 0,7635
WMH->WMZ 4 963,25 6 179,45 0,8032 1,2450
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 8 255,61 25 585,82 0,3227 3,0992
WML->WMZ 66 626,13 20 542,27 3,2434 0,3083
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 137,87 0,86 160,3140 0,0062
WMX->WML 0,93 139,77 0,0067 150,2903
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 28 276,89 2 031 914,71 0,0139 71,8578
WMP->WMZ 1 649 198,81 22 806,68 72,3121 0,0138
WME->WMP 180,97 15 763,74 0,0115 87,1069
WMP->WME 25 096,74 281,70 89,0903 0,0112
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 4 933,22 159,53 30,9235 0,0323
WMB->WMP 476,53 14 254,84 0,0334 29,9138
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 176 280,18 48,41 3641,4001 0,0003
WMX->WMP 178,57 626 964,60 0,0003 3511,0298
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 2 103,67 87,49 24,0447 0,0416
WML->WMP 2 375,21 54 427,72 0,0436 22,9149
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 14.05.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 18 798,22 15 150,29 1,2408 0,8059
WME->WMZ 4 045,65 4 957,04 0,8161 1,2253
WMY->WMZ 13 033 267,63 1 220,10 10682,1307 0,0001
WMZ->WMY 1 336,41 14 098 861,30 0,0001 10549,8023
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 6 026,40 2 547,52 2,3656 0,4227
WMZ->WMB 3 857,81 9 081,25 0,4248 2,3540
WMB->WME 45,96 16,34 2,8127 0,3555
WME->WMB 28,46 81,59 0,3488 2,8668
WMZ->WMG 111,98 1,86 60,2043 0,0166
WMG->WMZ 31,10 1 827,90 0,0170 58,7749
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 946 390,80 18 836,94 50,2412 0,0199
WMX->WMZ 17 831,43 905 611,30 0,0197 50,7874
WMK->WMZ 101 625,43 241,36 421,0533 0,0024
WMZ->WMK 330,50 133 299,14 0,0025 403,3257
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 5 008,98 3 780,81 1,3248 0,7548
WMH->WMZ 4 980,44 6 473,46 0,7694 1,2998
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,26 10,10 0,0257 38,8462
WMZ->WML 16 060,99 47 831,41 0,3358 2,9781
WML->WMZ 47 433,48 15 604,61 3,0397 0,3290
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 74,25 0,50 148,5000 0,0067
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 75 271,25 5 395 713,81 0,0140 71,6836
WMP->WMZ 2 952 465,49 41 015,11 71,9848 0,0139
WME->WMP 558,86 48 421,56 0,0115 86,6435
WMP->WME 6 939,71 78,25 88,6864 0,0113
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 13 916,72 449,23 30,9791 0,0323
WMB->WMP 108,73 3 267,63 0,0333 30,0527
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 251 831,75 67,39 3736,9306 0,0003
WMX->WMP 318,97 1 155 763,51 0,0003 3623,4239
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 2,67 200,00 0,0134 74,9064
WMP->WML 22 504,19 921,79 24,4136 0,0410
WML->WMP 596,62 13 707,05 0,0435 22,9745
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 13.05.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 26 443,96 21 503,32 1,2298 0,8132
WME->WMZ 6 428,23 7 895,82 0,8141 1,2283
WMY->WMZ 32 708 017,51 3 092,30 10577,2459 0,0001
WMZ->WMY 1 624,68 17 076 439,19 0,0001 10510,6478
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 23 125,16 9 815,44 2,3560 0,4244
WMZ->WMB 6 624,19 15 487,65 0,4277 2,3380
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 34,20 99,22 0,3447 2,9012
WMZ->WMG 377,65 6,19 61,0097 0,0164
WMG->WMZ 7,27 431,50 0,0168 59,3535
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 426 018,64 8 280,49 51,4485 0,0194
WMX->WMZ 33 485,04 1 710 746,66 0,0196 51,0899
WMK->WMZ 75 760,60 182,39 415,3769 0,0024
WMZ->WMK 371,90 148 758,82 0,0025 399,9968
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 9 290,97 7 307,33 1,2715 0,7865
WMH->WMZ 41 290,99 53 802,19 0,7675 1,3030
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 816,37 20,16 40,4945 0,0247
WMX->WMH 6,47 253,83 0,0255 39,2318
WMZ->WML 35 728,06 110 058,15 0,3246 3,0804
WML->WMZ 442 219,84 140 744,35 3,1420 0,3183
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 98,66 0,60 164,4333 0,0061
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 128 798,73 9 204 892,01 0,0140 71,4673
WMP->WMZ 2 094 219,98 29 183,07 71,7615 0,0139
WME->WMP 141,82 12 380,93 0,0115 87,3003
WMP->WME 6 678,27 75,85 88,0457 0,0114
WMP->WMY 3,00 326,08 0,0092 108,6933
WMY->WMP 1 546,46 7,97 194,0351 0,0052
WMP->WMB 4 487,56 144,72 31,0086 0,0322
WMB->WMP 126,00 3 789,38 0,0333 30,0744
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 203 635,63 54,84 3713,2682 0,0003
WMX->WMP 348,69 1 297 192,38 0,0003 3720,1881
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 10,70 1 019,39 0,0105 95,2701
WMP->WML 5 734,72 239,90 23,9046 0,0418
WML->WMP 4 209,66 100 402,41 0,0419 23,8505
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000