Đăng ký
Thống kê 23.10.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 52,52 45,00 1,1671 0,8568
WME->WMZ 145,20 168,68 0,8608 1,1617
WMY->WMZ 1 538 264,68 143,70 10704,6951 0,0001
WMZ->WMY 237,89 2 527 314,20 0,0001 10623,8774
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 396,09 173,57 2,2820 0,4382
WMZ->WMB 1 614,16 3 664,80 0,4404 2,2704
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 7 194,42 118,68 60,6203 0,0165
WMX->WMZ 319,77 19 250,53 0,0166 60,2012
WMK->WMZ 203 468,29 501,78 405,4930 0,0025
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 80,00 126,73 0,6313 1,5841
WMH->WMZ 33,93 20,90 1,6234 0,6160
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 4 254,44 21 928,44 0,1940 5,1542
WML->WMZ 21 666,50 4 151,26 5,2193 0,1916
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 3 531,60 245 102,38 0,0144 69,4026
WMP->WMZ 430 321,85 6 176,70 69,6686 0,0144
WME->WMP 0,44 35,36 0,0124 80,3636
WMP->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMP 59,04 1 764,62 0,0335 29,8886
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 1 654,31 0,39 4241,8205 0,0002
WMX->WMP 11,60 47 380,84 0,0002 4084,5552
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 677,34 49,90 13,5739 0,0737
WML->WMP 48,30 619,56 0,0780 12,8273
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 22.10.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1 992,21 1 705,74 1,1679 0,8562
WME->WMZ 4 834,13 5 621,56 0,8599 1,1629
WMY->WMZ 14 774 740,83 1 383,77 10677,1652 0,0001
WMZ->WMY 743,44 7 871 774,92 0,0001 10588,3123
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 16 469,82 7 199,77 2,2875 0,4371
WMZ->WMB 6 038,89 13 754,52 0,4390 2,2777
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 49,20 131,35 0,3746 2,6697
WMZ->WMG 389,94 6,50 59,9908 0,0167
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 118 163,49 1 921,59 61,4926 0,0163
WMX->WMZ 12 909,47 796 777,70 0,0162 61,7204
WMK->WMZ 282 885,00 698,17 405,1807 0,0025
WMZ->WMK 2 883,00 1 155 660,68 0,0025 400,8535
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 917,12 1 445,13 0,6346 1,5757
WMH->WMZ 543,43 333,97 1,6272 0,6146
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 22 784,80 116 503,21 0,1956 5,1132
WML->WMZ 291 755,30 57 450,31 5,0784 0,1969
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 459,39 1,45 316,8207 0,0032
WMX->WML 0,74 230,64 0,0032 311,6757
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 23,47 74,95 0,3131 3,1934
WMZ->WMP 69 192,02 4 808 736,01 0,0144 69,4984
WMP->WMZ 1 769 835,95 25 386,52 69,7156 0,0143
WME->WMP 572,36 45 993,32 0,0124 80,3573
WMP->WME 11 131,40 137,00 81,2511 0,0123
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 12 384,40 398,83 31,0518 0,0322
WMB->WMP 134,28 3 989,85 0,0337 29,7129
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 23 818,54 5,58 4268,5556 0,0002
WMX->WMP 273,73 1 137 888,73 0,0002 4156,9749
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 5 135,95 112,19 45,7790 0,0218
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 35 799,26 2 709,43 13,2128 0,0757
WML->WMP 4 995,47 65 205,13 0,0766 13,0529
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 21.10.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 4 044,67 3 468,31 1,1662 0,8575
WME->WMZ 7 883,28 9 158,37 0,8608 1,1617
WMY->WMZ 10 192 845,81 956,16 10660,1885 0,0001
WMZ->WMY 1 739,72 18 357 073,81 0,0001 10551,7404
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 8 586,83 3 752,62 2,2882 0,4370
WMZ->WMB 4 340,49 9 873,32 0,4396 2,2747
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 7,35 434,29 0,0169 59,0871
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 318 824,70 4 953,37 64,3652 0,0155
WMX->WMZ 17 552,86 1 126 916,29 0,0156 64,2013
WMK->WMZ 379 507,59 933,20 406,6734 0,0025
WMZ->WMK 1 147,12 460 541,08 0,0025 401,4759
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 18 595 500,00 805,00 23100,0000 0,0000
WMZ->WMV 206,15 4 659 426,44 0,0000 22602,1171
WMZ->WMH 74,63 114,02 0,6545 1,5278
WMH->WMZ 1 987,05 1 250,98 1,5884 0,6296
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 63 368,82 309 578,28 0,2047 4,8853
WML->WMZ 156 581,65 31 253,60 5,0100 0,1996
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 90,00 0,28 321,4286 0,0031
WMX->WML 10,48 3 275,05 0,0032 312,5048
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 53 605,78 3 739 524,12 0,0143 69,7597
WMP->WMZ 1 851 955,25 26 472,54 69,9576 0,0143
WME->WMP 67,00 5 376,53 0,0125 80,2467
WMP->WME 25 187,50 309,77 81,3103 0,0123
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 3 949,24 126,92 31,1160 0,0321
WMB->WMP 394,54 11 796,52 0,0334 29,8994
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 170 536,10 38,04 4483,0731 0,0002
WMX->WMP 169,18 736 987,64 0,0002 4356,2338
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 2 109,94 47,78 44,1595 0,0226
WMH->WMP 63,18 2 723,62 0,0232 43,1089
WMP->WML 73 097,05 5 229,74 13,9772 0,0715
WML->WMP 5 427,15 73 656,97 0,0737 13,5719
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000