Đăng ký
Thống kê 21.05.2022
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 7 665,44 5 764,29 1,3298 0,7520
WME->WMZ 4 872,68 6 436,84 0,7570 1,3210
WMY->WMZ 14 416 831,58 1 467,47 9824,2769 0,0001
WMZ->WMY 2 716,15 26 468 238,90 0,0001 9744,7633
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 5 774,60 2 676,16 2,1578 0,4634
WMZ->WMB 4 051,76 8 641,16 0,4689 2,1327
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 33,47 0,61 54,8689 0,0182
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 12 360,27 348,80 35,4366 0,0282
WMX->WMZ 1 446,58 50 767,54 0,0285 35,0949
WMK->WMZ 21,00 0,06 350,0000 0,0029
WMZ->WMK 41,46 13 078,41 0,0032 315,4465
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,53 2,33 0,2275 4,3962
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 3 794,88 46 102,58 0,0823 12,1486
WML->WMZ 20 243,46 1 632,57 12,3998 0,0806
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,84 0,28 3,0000 0,3333
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 20.05.2022
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 12 011,09 9 022,55 1,3312 0,7512
WME->WMZ 9 149,06 12 019,84 0,7612 1,3138
WMY->WMZ 40 254 801,99 4 065,58 9901,3676 0,0001
WMZ->WMY 6 715,96 66 100 257,05 0,0001 9842,2649
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 19 701,80 9 017,81 2,1848 0,4577
WMZ->WMB 8 181,77 17 661,57 0,4633 2,1586
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 358,67 6,60 54,3439 0,0184
WMG->WMZ 21,04 1 135,34 0,0185 53,9610
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 285 731,55 7 968,90 35,8558 0,0279
WMX->WMZ 13 456,08 489 246,73 0,0275 36,3588
WMK->WMZ 108,11 0,31 348,7419 0,0029
WMZ->WMK 112,97 35 689,61 0,0032 315,9211
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 227 603,17 10,56 21553,3305 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 16,53 64,52 0,2562 3,9032
WMH->WMZ 1 447,13 333,09 4,3446 0,2302
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 9 163,45 109 712,73 0,0835 11,9729
WML->WMZ 153 184,49 12 658,11 12,1017 0,0826
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 1 541,16 3,48 442,8621 0,0023
WMX->WML 4,51 1 915,61 0,0024 424,7472
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 19.05.2022
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 10 672,66 7 902,86 1,3505 0,7405
WME->WMZ 10 156,42 13 521,66 0,7511 1,3313
WMY->WMZ 54 541 348,02 5 463,66 9982,5663 0,0001
WMZ->WMY 3 032,04 30 010 616,61 0,0001 9897,8300
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,83 9 203,63 0,0001 11088,7108
WMB->WMZ 12 739,73 5 792,67 2,1993 0,4547
WMZ->WMB 7 252,87 15 771,20 0,4599 2,1745
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 36,78 0,68 54,0882 0,0185
WMG->WMZ 3,52 188,10 0,0187 53,4375
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 170 801,82 4 696,85 36,3652 0,0275
WMX->WMZ 5 872,17 211 205,17 0,0278 35,9671
WMK->WMZ 11 471,57 33,80 339,3956 0,0029
WMZ->WMK 210,33 65 709,92 0,0032 312,4134
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 4 240 842,80 197,25 21499,8368 0,0000
WMZ->WMV 100,00 2 017 000,00 0,0000 20170,0000
WMZ->WMH 217,47 907,00 0,2398 4,1707
WMH->WMZ 352,36 83,62 4,2138 0,2373
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 145,41 0,94 154,6915 0,0065
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 6 546,35 77 695,57 0,0843 11,8685
WML->WMZ 211 356,58 17 672,96 11,9593 0,0836
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 1 901,50 4,35 437,1264 0,0023
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 387,76 1 058,03 0,3665 2,7286
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000