Đăng ký
Thống kê 09.12.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 3 110,54 2 666,16 1,1667 0,8571
WME->WMZ 49,63 56,86 0,8728 1,1457
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,04 2,17 0,0184 54,2500
WMZ->WMX 69 990,99 1 365,34 51,2627 0,0195
WMX->WMZ 294,90 14 947,15 0,0197 50,6855
WMK->WMZ 101 998,49 264,92 385,0162 0,0026
WMZ->WMK 1 450,65 551 618,73 0,0026 380,2563
WMZ->WMH 158,20 516,42 0,3063 3,2643
WMH->WMZ 311,66 89,64 3,4768 0,2876
WMZ->WML 7 219,74 79 097,71 0,0913 10,9558
WML->WMZ 23 488,16 2 110,78 11,1277 0,0899
WMZ->WMF 8,43 3,06 2,7549 0,3630
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 18 208,83 15 602,31 1,1671 0,8569
WMT->WMZ 44 183,13 51 210,50 0,8628 1,1591
Thống kê 08.12.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 4 695,74 4 005,98 1,1722 0,8531
WME->WMZ 31 781,91 36 436,39 0,8723 1,1465
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,29 15,57 0,0186 53,6897
WMZ->WMX 135 454,13 2 652,22 51,0720 0,0196
WMX->WMZ 77,74 3 903,26 0,0199 50,2092
WMK->WMZ 252 627,54 656,37 384,8859 0,0026
WMZ->WMK 117,33 45 003,24 0,0026 383,5612
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 8 918,56 100 527,06 0,0887 11,2717
WML->WMZ 32 903,13 2 895,77 11,3625 0,0880
WMZ->WMF 230,00 85,03 2,7049 0,3697
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 41 855,43 35 780,56 1,1698 0,8549
WMT->WMZ 200 710,02 233 145,23 0,8609 1,1616
Thống kê 07.12.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 3 796,05 3 198,09 1,1870 0,8425
WME->WMZ 47,36 55,96 0,8463 1,1816
WMZ->WMG 5 661,81 102,20 55,3993 0,0181
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 18 922,57 375,70 50,3662 0,0199
WMX->WMZ 1 196,19 59 804,00 0,0200 49,9954
WMK->WMZ 385,00 1,00 385,0000 0,0026
WMZ->WMK 2 100,91 798 034,67 0,0026 379,8519
WMZ->WMH 11,19 37,17 0,3010 3,3217
WMH->WMZ 3 982,35 1 138,15 3,4990 0,2858
WMZ->WML 876,59 10 126,66 0,0866 11,5523
WML->WMZ 71 771,61 6 094,15 11,7771 0,0849
WMZ->WMF 183,33 69,05 2,6550 0,3766
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 199 468,75 169 866,68 1,1743 0,8516
WMT->WMZ 168 713,58 196 264,43 0,8596 1,1633