Đăng ký
Thống kê 29.01.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 879,75 715,14 1,2302 0,8129
WME->WMZ 2 185,42 2 653,60 0,8236 1,2142
WMY->WMZ 816 062,48 71,58 11400,7052 0,0001
WMZ->WMY 459,21 5 187 220,18 0,0001 11295,9652
WMB->WMZ 1 631,05 717,46 2,2734 0,4399
WMZ->WMB 782,46 1 763,85 0,4436 2,2542
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 37 543,61 1 457,74 25,7547 0,0388
WMX->WMZ 3 342,52 84 603,98 0,0395 25,3114
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 30,28 12 165,33 0,0025 401,7612
WMZ->WMH 289,86 1 922,38 0,1508 6,6321
WMH->WMZ 21,37 3,18 6,7201 0,1488
WMZ->WML 9 148,09 88 475,61 0,1034 9,6715
WML->WMZ 12 588,11 1 313,45 9,5840 0,1043
WMZ->WMF 105,27 61,74 1,7051 0,5865
WMF->WMZ 24,61 41,75 0,5895 1,6965
WMZ->WMT 22 812,38 20 546,65 1,1103 0,9007
WMT->WMZ 36 062,46 39 945,69 0,9028 1,1077
Thống kê 28.01.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 2 247,19 1 831,84 1,2267 0,8152
WME->WMZ 1 224,17 1 485,93 0,8238 1,2138
WMY->WMZ 3 425 800,63 301,20 11373,8401 0,0001
WMZ->WMY 79,96 900 039,08 0,0001 11256,1166
WMB->WMZ 10 495,52 4 626,08 2,2688 0,4408
WMZ->WMB 3 767,98 8 494,46 0,4436 2,2544
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 4,60 258,45 0,0178 56,1848
WMZ->WMX 4 640,82 180,28 25,7423 0,0388
WMX->WMZ 929,29 23 727,41 0,0392 25,5328
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 537,42 215 755,27 0,0025 401,4649
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 21,44 3,14 6,8280 0,1465
WMZ->WML 4 076,21 40 798,58 0,0999 10,0089
WML->WMZ 56 730,39 5 634,80 10,0679 0,0993
WMZ->WMF 8,50 5,00 1,7000 0,5882
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 41 744,18 37 615,37 1,1098 0,9011
WMT->WMZ 77 724,23 86 079,36 0,9029 1,1075
Thống kê 27.01.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 934,59 764,67 1,2222 0,8182
WME->WMZ 572,95 695,09 0,8243 1,2132
WMY->WMZ 4 336 016,56 381,29 11371,9651 0,0001
WMZ->WMY 788,18 8 853 088,61 0,0001 11232,3183
WMB->WMZ 4 174,86 1 840,78 2,2680 0,4409
WMZ->WMB 3 425,33 7 719,76 0,4437 2,2537
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 117 221,78 4 560,87 25,7016 0,0389
WMX->WMZ 6 562,77 168 501,24 0,0389 25,6753
WMK->WMZ 3 973,84 9,58 414,8058 0,0024
WMZ->WMK 385,64 152 897,55 0,0025 396,4774
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 764,56 112,09 6,8209 0,1466
WMZ->WML 5 339,94 53 870,82 0,0991 10,0883
WML->WMZ 37 926,79 3 723,32 10,1863 0,0982
WMZ->WMF 1 386,82 784,04 1,7688 0,5654
WMF->WMZ 1 984,12 3 357,30 0,5910 1,6921
WMZ->WMT 37 838,91 34 028,95 1,1120 0,8993
WMT->WMZ 69 692,23 77 358,04 0,9009 1,1100