Đăng ký
Thống kê 27.11.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 231,12 17 222,39 0,0134 74,5171
WMR->WMZ 4 065,00 54,39 74,7380 0,0134
WMZ->WME 2 000,00 1 685,39 1,1867 0,8427
WME->WMZ 64,00 75,30 0,8499 1,1766
WME->WMR 105,17 9 157,24 0,0115 87,0708
WMR->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 625 700,00 58,12 10765,6573 0,0001
WMZ->WMY 29,09 309 401,45 0,0001 10636,0072
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 300,78 125,85 2,3900 0,4184
WMZ->WMB 27,01 64,27 0,4203 2,3795
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMR 29,71 915,13 0,0325 30,8021
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 39 438,83 2 313,84 17,0448 0,0587
WMX->WMZ 30,06 508,31 0,0591 16,9098
WMR->WMX 994,54 0,77 1291,6104 0,0008
WMX->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 1 363,61 19 767,98 0,0690 14,4968
WML->WMZ 496,03 33,51 14,8024 0,0676
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 377,69 28 472,04 0,0133 75,3847
WMP->WMZ 37 824,00 494,84 76,4368 0,0131
WME->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WME 885,00 9,81 90,2141 0,0111
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 75,39 2,34 32,2179 0,0310
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 30 000,00 23,08 1299,8267 0,0008
WMX->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 26.11.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 38 855,90 2 889 986,49 0,0134 74,3770
WMR->WMZ 1 537 600,63 20 626,08 74,5464 0,0134
WMZ->WME 17 337,70 14 619,84 1,1859 0,8432
WME->WMZ 7 469,19 8 834,76 0,8454 1,1828
WME->WMR 225,90 19 662,83 0,0115 87,0422
WMR->WME 11 723,32 134,53 87,1428 0,0115
WMY->WMZ 19 266 138,00 1 800,30 10701,6264 0,0001
WMZ->WMY 2 849,77 29 965 431,98 0,0001 10515,0352
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 14 090,17 5 843,12 2,4114 0,4147
WMZ->WMB 6 179,03 14 807,22 0,4173 2,3964
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 533,00 72 417,28 0,0074 135,8673
WMY->WMR 408 192,99 2 835,90 143,9377 0,0069
WMR->WMB 386,56 12,39 31,1994 0,0321
WMB->WMR 433,39 13 346,11 0,0325 30,7947
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 4,97 288,67 0,0172 58,0825
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 607 370,64 35 174,11 17,2675 0,0579
WMX->WMZ 82 616,78 1 418 814,62 0,0582 17,1734
WMR->WMX 213 940,84 168,33 1270,9609 0,0008
WMX->WMR 720,64 933 836,13 0,0008 1295,8428
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 313,57 128 736,48 0,0024 410,5510
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 895,44 4 942,53 0,1812 5,5197
WMK->WMR 10,00 1,78 5,6180 0,1780
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 40 046,41 230,63 173,6392 0,0058
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2 308,40 8 456,04 0,2730 3,6632
WMH->WMZ 26 509,85 7 641,54 3,4692 0,2883
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 898,43 18 698,05 0,0480 20,8119
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 32 239,50 438 696,36 0,0735 13,6074
WML->WMZ 240 352,76 17 895,49 13,4309 0,0745
WMR->WML 4 996,13 892,71 5,5966 0,1787
WML->WMR 1 885,37 10 028,39 0,1880 5,3191
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 4 655,41 19,63 237,1579 0,0042
WMX->WML 140,29 32 819,21 0,0043 233,9383
WML->WMH 59,67 14,99 3,9807 0,2512
WMH->WML 67,66 255,49 0,2648 3,7761
WMZ->WMP 19 065,44 1 435 330,99 0,0133 75,2844
WMP->WMZ 1 452 024,65 19 130,13 75,9025 0,0132
WME->WMP 127,47 11 384,51 0,0112 89,3113
WMP->WME 20 678,18 228,50 90,4953 0,0111
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 2 939,73 91,29 32,2021 0,0311
WMB->WMP 242,90 7 815,56 0,0311 32,1760
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 170 538,00 139,28 1224,4256 0,0008
WMX->WMP 700,73 912 222,13 0,0008 1301,8169
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 343,66 1 971,75 0,1743 5,7375
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 25.11.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 112 082,72 8 343 054,89 0,0134 74,4366
WMR->WMZ 722 039,51 9 670,64 74,6631 0,0134
WMZ->WME 7 210,74 6 093,09 1,1834 0,8450
WME->WMZ 24 232,13 28 491,27 0,8505 1,1758
WME->WMR 625,70 54 429,62 0,0115 86,9900
WMR->WME 26 363,74 299,12 88,1377 0,0113
WMY->WMZ 17 496 464,43 1 616,92 10820,8597 0,0001
WMZ->WMY 1 851,25 19 768 970,07 0,0001 10678,7144
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 13 252,98 5 554,81 2,3859 0,4191
WMZ->WMB 8 079,88 19 330,39 0,4180 2,3924
WMB->WME 0,03 0,01 3,0000 0,3333
WME->WMB 125,68 354,74 0,3543 2,8226
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 413 551,48 2 873,19 143,9346 0,0069
WMR->WMB 10 908,19 348,07 31,3391 0,0319
WMB->WMR 142,59 4 387,29 0,0325 30,7686
WMZ->WMG 150,29 2,53 59,4032 0,0168
WMG->WMZ 345,97 19 751,50 0,0175 57,0902
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 1,73 87,27 0,0198 50,4451
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 430 766,97 22 766,56 18,9210 0,0529
WMX->WMZ 50 219,54 949 226,49 0,0529 18,9015
WMR->WMX 271 843,27 192,09 1415,1870 0,0007
WMX->WMR 62,82 87 254,88 0,0007 1388,9666
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 1 709,76 712 875,94 0,0024 416,9450
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 1 252,30 6 912,34 0,1812 5,5197
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 89,06 2,21 40,2986 0,0248
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 209 724,44 1 200,58 174,6859 0,0057
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 1 133,49 3 207,72 0,3534 2,8299
WMH->WMZ 7 135,10 2 388,36 2,9874 0,3347
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 251,73 6 232,59 0,0404 24,7590
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 12 156,79 139 246,86 0,0873 11,4542
WML->WMZ 136 623,30 11 853,40 11,5261 0,0868
WMR->WML 3 028,35 452,96 6,6857 0,1496
WML->WMR 1,23 7,42 0,1658 6,0325
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 437,65 1,98 221,0354 0,0045
WMX->WML 18,59 4 088,40 0,0045 219,9247
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 18 803,95 1 419 894,98 0,0132 75,5105
WMP->WMZ 529 259,55 6 987,95 75,7389 0,0132
WME->WMP 666,07 59 909,76 0,0111 89,9451
WMP->WME 46 195,04 511,58 90,2988 0,0111
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 11 901,91 369,95 32,1717 0,0311
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 101 897,87 71,91 1417,0195 0,0007
WMX->WMP 517,37 722 733,59 0,0007 1396,9376
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 5,56 0,80 6,9500 0,1439
WML->WMP 5 985,18 39 522,82 0,1514 6,6034
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000