Đăng ký
Thống kê 10.04.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 813,61 58842,05 0,0138 72,3222
WMR->WMZ 69788,27 960,84 72,6326 0,0138
WMZ->WME 800,00 747,70 1,0699 0,9346
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMR 100,00 7615,61 0,0131 76,1561
WMR->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 95,00 38,32 2,4791 0,4034
WMZ->WMB 14,00 34,52 0,4056 2,4657
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 18133,75 624,03 29,0591 0,0344
WMB->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 6448,92 889,81 7,2475 0,1380
WMX->WMZ 51,59 371,56 0,1388 7,2022
WMR->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 511,00 1,18 433,0508 0,0023
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 254,38 18328,51 0,0139 72,0517
WMP->WMZ 15216,84 209,16 72,7522 0,0137
WME->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 09.04.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 106058,37 7706545,90 0,0138 72,6633
WMR->WMZ 1751867,90 24112,80 72,6530 0,0138
WMZ->WME 4473,41 4172,10 1,0722 0,9326
WME->WMZ 46048,86 49008,91 0,9396 1,0643
WME->WMR 306,19 23882,80 0,0128 77,9999
WMR->WME 8374,32 106,25 78,8171 0,0127
WMZ->WMU 145,93 4785,40 0,0305 32,7924
WMU->WMZ 7263,07 218,44 33,2497 0,0301
WMR->WMU 4048,71 1840,60 2,1997 0,4546
WMU->WMR 822,46 1780,08 0,4620 2,1643
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 725430,73 71,46 10151,5635 0,0001
WMZ->WMY 235,62 2357470,74 0,0001 10005,3932
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 3442,09 1385,34 2,4847 0,4025
WMZ->WMB 4412,12 10915,85 0,4042 2,4741
WMB->WME 31,40 11,48 2,7352 0,3656
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 7407,25 248,30 29,8319 0,0335
WMB->WMR 843,74 24596,24 0,0343 29,1514
WMZ->WMG 1714,38 30,29 56,5989 0,0177
WMG->WMZ 1,49 82,82 0,0180 55,5839
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 142546,45 19710,59 7,2320 0,1383
WMX->WMZ 65054,18 466554,74 0,1394 7,1718
WMR->WMX 839264,80 1574,99 532,8699 0,0019
WMX->WMR 424,90 221676,33 0,0019 521,7141
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 4700,00 10,85 433,1797 0,0023
WMZ->WMK 210,34 90295,22 0,0023 429,2822
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 3167,06 17617,82 0,1798 5,5628
WMK->WMR 6078,62 1051,34 5,7818 0,1730
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,02 0,11 0,1818 5,5000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 361,76 1460,52 0,2477 4,0373
WMH->WMZ 6678,56 1682,41 3,9696 0,2519
WMR->WMH 2659,52 139,68 19,0401 0,0525
WMH->WMR 1909,44 35407,59 0,0539 18,5434
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 626,36 13391,36 0,0468 21,3797
WML->WMZ 44914,17 2021,77 22,2153 0,0450
WMR->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMR 1427,20 4763,70 0,2996 3,3378
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 21300,64 1549197,61 0,0137 72,7301
WMP->WMZ 630069,66 8552,88 73,6675 0,0136
WME->WMP 653,85 51454,62 0,0127 78,6948
WMP->WME 9298,47 113,47 81,9465 0,0122
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 56,54 1,82 31,0659 0,0322
WMB->WMP 1,11 33,31 0,0333 30,0090
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 14712,06 26,71 550,8072 0,0018
WMX->WMP 683,76 347739,37 0,0020 508,5693
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 08.04.2020
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WMR 58104,39 4259194,38 0,0136 73,3025
WMR->WMZ 1912806,88 25997,52 73,5765 0,0136
WMZ->WME 4248,59 3958,39 1,0733 0,9317
WME->WMZ 24153,13 25851,90 0,9343 1,0703
WME->WMR 437,51 34138,54 0,0128 78,0292
WMR->WME 155532,53 1978,19 78,6237 0,0127
WMZ->WMU 1719,25 57221,18 0,0300 33,2826
WMU->WMZ 20251,06 611,81 33,1002 0,0302
WMR->WMU 30617,86 13923,97 2,1989 0,4548
WMU->WMR 15290,33 32940,68 0,4642 2,1543
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 521,45 18578,93 0,0281 35,6294
WMY->WMZ 1144936,40 113,37 10099,1126 0,0001
WMZ->WMY 77,04 771859,23 0,0001 10018,9412
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 3106,43 1243,11 2,4989 0,4002
WMZ->WMB 2470,32 6146,52 0,4019 2,4881
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMB 26040,72 888,52 29,3080 0,0341
WMB->WMR 738,35 21321,66 0,0346 28,8774
WMZ->WMG 10,00 0,17 58,8235 0,0170
WMG->WMZ 14,20 776,16 0,0183 54,6592
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 350358,05 48319,89 7,2508 0,1379
WMX->WMZ 87689,92 624278,02 0,1405 7,1192
WMR->WMX 513430,84 961,46 534,0116 0,0019
WMX->WMR 735,10 388196,15 0,0019 528,0862
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 231,00 0,53 435,8491 0,0023
WMZ->WMK 43,69 18772,47 0,0023 429,6743
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 1612,70 8898,41 0,1812 5,5177
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 1700,76 6536,27 0,2602 3,8431
WMH->WMZ 3174,74 833,73 3,8079 0,2626
WMR->WMH 425,76 21,72 19,6022 0,0510
WMH->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 3,40 91,82 0,0370 27,0059
WMZ->WML 1225,04 26314,42 0,0466 21,4805
WML->WMZ 30698,53 1396,20 21,9872 0,0455
WMR->WML 7415,51 2205,21 3,3627 0,2974
WML->WMR 2763,00 8863,06 0,3117 3,2078
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 39347,65 2887309,05 0,0136 73,3795
WMP->WMZ 452972,76 6078,54 74,5200 0,0134
WME->WMP 451,64 36130,81 0,0125 79,9991
WMP->WME 83123,64 1015,99 81,8154 0,0122
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 652,59 21,06 30,9872 0,0323
WMB->WMP 311,93 9669,82 0,0323 31,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 4141,57 7,43 557,4118 0,0018
WMX->WMP 336,36 179920,81 0,0019 534,9055
WMP->WMK 162,69 813,45 0,2000 5,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 99,10 4,96 19,9798 0,0501
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000