Đăng ký
Thống kê 23.06.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1,65 1,54 1,0714 0,9333
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 6,09 0,06 101,5000 0,0099
WMX->WMZ 5,11 407,86 0,0125 79,8160
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 27,21 292,40 0,0931 10,7460
WML->WMZ 212,27 19,45 10,9136 0,0916
WMZ->WMF 0,76 0,17 4,4706 0,2237
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 1 352,76 1 088,66 1,2426 0,8048
WMT->WMZ 9 823,49 12 186,36 0,8061 1,2405
Thống kê 22.06.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1,64 1,53 1,0719 0,9329
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 4,36 0,07 62,2857 0,0161
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 173,66 2,15 80,7721 0,0124
WMX->WMZ 6,43 512,63 0,0125 79,7247
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 5,00 10,00 0,5000 2,0000
WMH->WMZ 2,12 1,01 2,0990 0,4764
WMZ->WML 898,38 9 735,65 0,0923 10,8369
WML->WMZ 8 760,52 799,45 10,9582 0,0913
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 100,18 431,30 0,2323 4,3053
WMZ->WMT 11 791,08 9 491,29 1,2423 0,8050
WMT->WMZ 46 533,27 57 737,19 0,8059 1,2408
Thống kê 21.06.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 153,47 143,10 1,0725 0,9324
WME->WMZ 207,94 221,53 0,9387 1,0654
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 3 257,99 40,49 80,4641 0,0124
WMX->WMZ 562,63 44 983,12 0,0125 79,9515
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 4,67 9,19 0,5082 1,9679
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 725,97 7 950,75 0,0913 10,9519
WML->WMZ 37 940,06 3 391,84 11,1857 0,0894
WMZ->WMF 1,91 0,42 4,5476 0,2199
WMF->WMZ 0,21 0,90 0,2333 4,2857
WMZ->WMT 21 588,06 17 352,50 1,2441 0,8038
WMT->WMZ 30 240,90 37 537,04 0,8056 1,2413