Đăng ký
1,0006
64,0893
0,0771
77,21
1,0652
64,0508
3,0181
0,4742


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0652
Tất cả các bid: 210 với số tiền 59513,41 WMZ;
341 với số tiền  223565,11 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
35,55 33,06 2h,   +0,95%  1,0753
17 701,86 16 468,38 39m,   +0,92%  1,0750
1 302,55 1 212,29 10h,   +0,87%  1,0745
0,75 0,70 13800h,   +0,58%  1,0714
9,92 9,26 18259h,   +0,57%  1,0713
5,00 4,70 10869h,   -0,13%  1,0638
60,00 56,43 2h,   -0,18%  1,0633
100,00 94,20 18h,   -0,34%  1,0616
591,00 556,97 2h,   -0,38%  1,0611
1 744,25 1 643,97 9h,   -0,39%  1,0610
1 402,74 1 322,74 18434h,   -0,44%  1,0605
10,60 10,00 581h,   -0,49%  1,0600
95,64 90,78 6569h,   -1,10%  1,0535
100,00 95,00 18095h,   -1,18%  1,0526
1,00 0,95 10869h,   -1,18%  1,0526
0,20 0,19 10869h,   -1,18%  1,0526
2 100,00 2 000,00 4464h,   -1,43%  1,0500
10,00 9,53 17009h,   -1,49%  1,0493
129,13 123,08 15821h,   -1,50%  1,0492
2,07 1,98 10869h,   -1,85%  1,0455
1 045,00 1 000,00 66h,   -1,90%  1,0450
1,87 1,79 16877h,   -1,92%  1,0447
4,00 3,83 18195h,   -1,95%  1,0444
84,77 81,36 73h,   -2,19%  1,0419
307,00 295,20 10869h,   -2,37%  1,0400
73,49 70,70 18485h,   -2,41%  1,0395
15,00 14,50 15676h,   -2,88%  1,0345
0,62 0,60 13549h,   -2,99%  1,0333
50,00 48,58 10869h,   -3,38%  1,0292
0,71 0,69 16384h,   -3,40%  1,0290
0,36 0,35 10869h,   -3,44%  1,0286
100,00 97,28 71h,   -3,49%  1,0280
38,52 37,50 18312h,   -3,57%  1,0272
369,24 361,26 10m,   -4,05%  1,0221
200,00 195,87 267h,   -4,14%  1,0211
2,04 2,00 15537h,   -4,24%  1,0200
6,11 6,00 18258h,   -4,40%  1,0183
76,88 75,57 11849h,   -4,50%  1,0173
1,95 1,92 10869h,   -4,66%  1,0156
101,00 100,00 14551h,   -5,18%  1,0100
10,04 10,00 581h,   -5,75%  1,0040
1 001,95 1 000,05 1287h,   -5,94%  1,0019
0,72 0,72 16947h,   -6,12%  1,0000
8,70 8,70 18389h,   -6,12%  1,0000
80,00 80,00 18311h,   -6,12%  1,0000
0,02 0,02 18240h,   -6,12%  1,0000
0,10 0,10 18216h,   -6,12%  1,0000
1,00 1,00 17332h,   -6,12%  1,0000
7,00 7,00 16584h,   -6,12%  1,0000
5,00 5,00 16371h,   -6,12%  1,0000
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,0815  +1,53%,   24h 7 665,14 7 087,50
1,0858  +1,93%,   62h 172,64 159,00
1,0860  +1,95%,   69h 108,60 100,00
1,0864  +1,99%,   39h 13,33 12,27
1,0873  +2,07%,   68h 14,45 13,29
1,0875  +2,09%,   55h 100,44 92,36
1,0878  +2,12%,   71h 62 194,98 57 175,01
1,0907  +2,39%,   44h 4,45 4,08
1,0986  +3,14%,   18h 41,88 38,12
1,0992  +3,19%,   18h 41,32 37,59
1,0996  +3,23%,   18h 41,86 38,07
1,0996  +3,23%,   54m 127,55 116,00
1,0997  +3,24%,   2h 6 887,27 6 262,86
1,1000  +3,27%,   25h 98,96 89,96
1,1000  +3,27%,   39m 32 339,32 29 399,38
1,1018  +3,44%,   558h 2 270,81 2 061,00
1,1050  +3,74%,   622h 11,05 10,00
1,1097  +4,18%,   7h 8,80 7,93
1,1108  +4,28%,   646h 111,08 100,00
1,1158  +4,75%,   788h 84,00 75,28
1,1284  +5,93%,   932h 1,23 1,09
1,1399  +7,01%,   788h 60,62 53,18
1,1458  +7,57%,   1062h 1,10 0,96
1,1480  +7,77%,   283h 574,00 500,00
1,1484  +7,81%,   1067h 649,07 565,19
1,1484  +7,81%,   1074h 1,47 1,28
1,1486  +7,83%,   1131h 115,64 100,68
1,1492  +7,89%,   147h 88,37 76,90
1,1500  +7,96%,   483h 115,92 100,80
1,1500  +7,96%,   649h 3 422,40 2 976,00
1,1560  +8,52%,   811h 2 312,00 2 000,00
1,1600  +8,90%,   1281h 116,00 100,00
1,1600  +8,90%,   483h 233,86 201,60
1,1600  +8,90%,   903h 23,20 20,00
1,1607  +8,97%,   1254h 4,55 3,92
1,1690  +9,74%,   1540h 91,65 78,40
1,1700  +9,84%,   483h 353,81 302,40
1,1766  +10,46%,   1539h 302,02 256,68
1,1800  +10,78%,   1227h 1 180,00 1 000,00
1,1800  +10,78%,   483h 713,69 604,80
1,1840  +11,15%,   1563h 118,40 100,00
1,1888  +11,60%,   70h 237,76 200,00
1,1900  +11,72%,   652h 3,57 3,00
1,1940  +12,09%,   1623h 119,40 100,00
1,1992  +12,58%,   1118h 32,87 27,41
1,1995  +12,61%,   1514h 23,99 20,00
1,2000  +12,65%,   101h 0,12 0,10
1,2000  +12,65%,   1561h 24,00 20,00
1,2000  +12,65%,   1561h 24,00 20,00
1,2000  +12,65%,   1247h 24,00 20,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.