Đăng ký
23,6709
1
69,3372
0,0951
2,6409
1,0865
1,6362
460,43


Tỷ giá tham khảo (**) - 69,3372
Tất cả các bid: 7269 với số tiền 98590040,27 RUB;
3726 với số tiền  472116,68 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
RUB
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
76 920,00 1 190,00 13h,   -6,78%  64,6387
1 900,00 29,40 4h,   -6,79%  64,6259
45 600,00 705,69 4h,   -6,81%  64,6176
64 100,00 992,00 13h,   -6,81%  64,6169
50 000,00 773,99 19h,   -6,83%  64,6003
17 000,00 263,16 13h,   -6,83%  64,5995
20 500,00 317,34 13h,   -6,83%  64,5995
1 000,00 15,48 8h,   -6,83%  64,5995
40 000,00 619,58 3h,   -6,89%  64,5599
64 550,00 1 000,00 20h,   -6,90%  64,5500
10 000,00 154,92 18h,   -6,91%  64,5494
15 000,00 232,38 18h,   -6,91%  64,5494
25 000,00 387,30 16h,   -6,91%  64,5494
50 000,00 775,00 20h,   -6,95%  64,5161
40,00 0,62 8h,   -6,95%  64,5161
35 000,00 542,50 4h,   -6,95%  64,5161
35 000,00 542,53 3h,   -6,96%  64,5126
40 000,00 620,05 4h,   -6,96%  64,5109
44 000,00 682,06 3h,   -6,96%  64,5105
43 500,00 674,31 3h,   -6,96%  64,5104
43 000,00 666,56 3h,   -6,96%  64,5103
42 000,00 651,06 3h,   -6,96%  64,5102
35 000,00 542,55 5h,   -6,96%  64,5102
40 000,00 620,06 3h,   -6,96%  64,5099
39 000,00 604,56 3h,   -6,96%  64,5097
38 000,00 589,06 3h,   -6,96%  64,5096
38 500,00 596,81 3h,   -6,96%  64,5096
37 500,00 581,31 3h,   -6,96%  64,5095
5 500,00 85,26 4h,   -6,96%  64,5086
11 000,00 170,52 4h,   -6,96%  64,5086
21 000,00 325,54 4h,   -6,96%  64,5082
5 000,00 77,51 4h,   -6,97%  64,5078
10 000,00 155,02 4h,   -6,97%  64,5078
20 000,00 310,04 4h,   -6,97%  64,5078
9 500,00 147,27 4h,   -6,97%  64,5074
19 000,00 294,54 4h,   -6,97%  64,5074
150 000,00 2 325,32 4h,   -6,97%  64,5073
130 000,00 2 015,28 4h,   -6,97%  64,5072
135 000,00 2 092,79 4h,   -6,97%  64,5072
140 000,00 2 170,30 4h,   -6,97%  64,5072
145 000,00 2 247,81 4h,   -6,97%  64,5072
115 000,00 1 782,75 4h,   -6,97%  64,5071
120 000,00 1 860,26 4h,   -6,97%  64,5071
125 000,00 1 937,77 4h,   -6,97%  64,5071
100 000,00 1 550,22 4h,   -6,97%  64,5070
105 000,00 1 627,73 4h,   -6,97%  64,5070
110 000,00 1 705,24 4h,   -6,97%  64,5070
4 500,00 69,76 4h,   -6,97%  64,5069
9 000,00 139,52 4h,   -6,97%  64,5069
18 000,00 279,04 4h,   -6,97%  64,5069
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
RUB
Hiện có
WMZ
65,3595  -5,74%,   4h 5 000,00 76,50
65,5000  -5,53%,   4h 7 047,14 107,59
65,5000  -5,53%,   6h 2 499,48 38,16
65,5000  -5,53%,   3h 1 965,00 30,00
65,5738  -5,43%,   280h 100 000,00 1 525,00
65,5900  -5,40%,   8h 65 590,00 1 000,00
65,6000  -5,39%,   324h 9 840,00 150,00
65,6455  -5,32%,   5h 15 000,00 228,50
65,6471  -5,32%,   13h 11 160,00 170,00
65,6566  -5,31%,   5h 13 000,00 198,00
65,6600  -5,30%,   16h 13 132,00 200,00
65,6700  -5,29%,   9h 3 283,50 50,00
65,6800  -5,27%,   15h 1 642,00 25,00
65,6900  -5,26%,   7h 6 569,00 100,00
65,7333  -5,20%,   41h 9 860,00 150,00
65,7500  -5,17%,   41h 13 150,00 200,00
65,7500  -5,17%,   41h 18 410,00 280,00
65,7619  -5,16%,   41h 13 810,00 210,00
65,7647  -5,15%,   41h 11 180,00 170,00
65,7667  -5,15%,   41h 19 730,00 300,00
65,7692  -5,15%,   41h 8 550,00 130,00
65,7692  -5,15%,   41h 17 100,00 260,00
65,7700  -5,14%,   40h 16 442,50 250,00
65,7714  -5,14%,   41h 23 020,00 350,00
65,7727  -5,14%,   41h 7 235,00 110,00
65,7727  -5,14%,   41h 14 470,00 220,00
65,7742  -5,14%,   41h 20 390,00 310,00
65,7778  -5,13%,   41h 17 760,00 270,00
65,7778  -5,13%,   41h 11 840,00 180,00
65,7800  -5,13%,   157h 16 445,00 250,00
65,7813  -5,13%,   41h 10 525,00 160,00
65,7813  -5,13%,   41h 21 050,00 320,00
65,7826  -5,13%,   41h 15 130,00 230,00
65,7830  -5,13%,   19h 15 459,00 235,00
65,7842  -5,12%,   42h 24 998,00 380,00
65,7857  -5,12%,   157h 9 210,00 140,00
65,7857  -5,12%,   148h 13 815,00 210,00
65,7857  -5,12%,   41h 9 210,00 140,00
65,7867  -5,12%,   19h 14 802,00 225,00
65,7878  -5,12%,   157h 16 118,00 245,00
65,7879  -5,12%,   41h 21 710,00 330,00
65,7882  -5,12%,   157h 11 184,00 170,00
65,7889  -5,12%,   157h 11 842,00 180,00
65,7895  -5,12%,   332h 10 000,00 152,00
65,7895  -5,12%,   332h 15 000,00 228,00
65,7895  -5,12%,   225h 50 000,00 760,00
65,7895  -5,12%,   157h 12 500,00 190,00
65,7895  -5,12%,   41h 12 500,00 190,00
65,7917  -5,11%,   41h 15 790,00 240,00
65,7919  -5,11%,   42h 24 343,00 370,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.