Đăng ký
0,9992
63,299
0,0734
1,0688
63,3497
0,0734
3,4312
0,3842


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0688
Tất cả các bid: 221 với số tiền 63559,31 WMZ;
344 với số tiền  174420,39 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
28,88 27,09 30h,   -0,25%  1,0661
300,00 281,56 40h,   -0,31%  1,0655
45,29 42,51 57m,   -0,32%  1,0654
42,20 39,61 53h,   -0,32%  1,0654
73,66 69,15 57m,   -0,34%  1,0652
106,50 100,00 530h,   -0,36%  1,0650
10,00 9,40 532h,   -0,47%  1,0638
3 185,70 3 000,00 300h,   -0,65%  1,0619
21,20 20,00 825h,   -0,82%  1,0600
21,20 20,00 825h,   -0,82%  1,0600
10,45 9,86 178h,   -0,84%  1,0598
4,80 4,53 640h,   -0,86%  1,0596
66,96 63,47 41h,   -1,29%  1,0550
100,00 94,83 41h,   -1,34%  1,0545
142,10 134,85 1087h,   -1,40%  1,0538
95,64 90,78 8259h,   -1,43%  1,0535
2 964,66 2 814,21 82h,   -1,43%  1,0535
100,00 95,00 19785h,   -1,52%  1,0526
1,00 0,95 12559h,   -1,52%  1,0526
0,20 0,19 12559h,   -1,52%  1,0526
204,02 194,11 28h,   -1,66%  1,0511
2 100,00 2 000,00 6154h,   -1,76%  1,0500
10,50 10,00 1526h,   -1,76%  1,0500
0,21 0,20 293h,   -1,76%  1,0500
10,00 9,53 18699h,   -1,82%  1,0493
129,13 123,08 17511h,   -1,83%  1,0492
9 832,40 9 387,44 2h,   -2,00%  1,0474
1 045,00 1 000,00 1756h,   -2,23%  1,0450
1,87 1,79 18567h,   -2,25%  1,0447
4,00 3,83 19885h,   -2,28%  1,0444
250,00 240,14 968h,   -2,59%  1,0411
307,00 295,20 12559h,   -2,69%  1,0400
73,49 70,70 20175h,   -2,74%  1,0395
15,00 14,50 17366h,   -3,21%  1,0345
0,62 0,60 15239h,   -3,32%  1,0333
250,00 242,21 1026h,   -3,42%  1,0322
8 308,24 8 070,17 12m,   -3,68%  1,0295
811,55 788,30 10m,   -3,68%  1,0295
50,00 48,58 12559h,   -3,71%  1,0292
0,71 0,69 18074h,   -3,72%  1,0290
0,36 0,35 12559h,   -3,76%  1,0286
38,52 37,50 20002h,   -3,89%  1,0272
400,00 391,74 1567h,   -4,46%  1,0211
2,04 2,00 17227h,   -4,57%  1,0200
6,11 6,00 19948h,   -4,72%  1,0183
76,88 75,57 13539h,   -4,82%  1,0173
1,95 1,92 12559h,   -4,98%  1,0156
300,00 296,39 1614h,   -5,30%  1,0122
101,00 100,00 16241h,   -5,50%  1,0100
10,04 10,00 2271h,   -6,06%  1,0040
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,0701  +0,12%,   54m 285,68 266,97
1,0727  +0,36%,   54m 9,00 8,39
1,0745  +0,53%,   0m 29,41 27,37
1,0745  +0,53%,   16m 39,94 37,17
1,0749  +0,57%,   0m 3 255,48 3 028,63
1,0752  +0,60%,   4m 1 816,13 1 689,10
1,0759  +0,66%,   47h 94,00 87,37
1,0770  +0,77%,   41h 107,70 100,00
1,0776  +0,82%,   159h 7 287,59 6 762,79
1,0795  +1,00%,   2h 5 430,86 5 030,90
1,0800  +1,05%,   108h 31 477,88 29 146,18
1,0800  +1,05%,   198h 10,80 10,00
1,0850  +1,52%,   198h 169,38 156,11
1,0880  +1,80%,   445h 449,25 412,90
1,0881  +1,81%,   430h 5,56 5,11
1,0883  +1,82%,   198h 274,45 252,18
1,0888  +1,87%,   873h 689,32 633,10
1,0900  +1,98%,   1315h 10,90 10,00
1,0909  +2,07%,   1324h 0,84 0,77
1,0935  +2,31%,   924h 109,35 100,00
1,0980  +2,73%,   445h 4,48 4,08
1,1000  +2,92%,   1715h 98,96 89,96
1,1000  +2,92%,   946h 22,00 20,00
1,1000  +2,92%,   471h 11,00 10,00
1,1027  +3,17%,   3m 17 381,16 15 762,36
1,1041  +3,30%,   88h 41,89 37,94
1,1070  +3,57%,   706h 110,70 100,00
1,1097  +3,83%,   1697h 8,80 7,93
1,1120  +4,04%,   423h 11,12 10,00
1,1158  +4,40%,   2478h 84,00 75,28
1,1284  +5,58%,   2622h 1,23 1,09
1,1351  +6,20%,   128h 2,10 1,85
1,1354  +6,23%,   1533h 31,12 27,41
1,1399  +6,65%,   2478h 60,62 53,18
1,1401  +6,67%,   1662h 114,92 100,80
1,1440  +7,04%,   418h 114,40 100,00
1,1450  +7,13%,   343h 2,29 2,00
1,1458  +7,20%,   2752h 1,10 0,96
1,1467  +7,29%,   343h 3,44 3,00
1,1484  +7,45%,   2764h 1,47 1,28
1,1487  +7,48%,   64h 229,74 200,00
1,1500  +7,60%,   1662h 231,84 201,60
1,1500  +7,60%,   2339h 3 422,40 2 976,00
1,1560  +8,16%,   207h 10 888,02 9 418,49
1,1600  +8,53%,   1662h 350,79 302,40
1,1607  +8,60%,   2944h 4,55 3,92
1,1611  +8,64%,   27h 20,90 18,00
1,1690  +9,38%,   3230h 91,65 78,40
1,1700  +9,47%,   1662h 707,62 604,80
1,1724  +9,69%,   238h 22,64 19,31

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.