Đăng ký
46,3305
74,4373
1,2121
0,1712
3448,7193
0,4825
2,6057
56,0339


Tỷ giá tham khảo (**) - 74,4373
Tất cả các bid: 167 với số tiền 256944,42 WMZ;
160 với số tiền  1281518,95 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
57,22 4 494,56 7m,   +5,52%  78,5488
177,83 13 970,43 11m,   +5,54%  78,5606
841,90 66 156,00 54m,   +5,56%  78,5794
998,89 78 492,28 54m,   +5,56%  78,5795
94,56 7 430,53 51m,   +5,57%  78,5801
0,94 73,87 1h,   +5,57%  78,5851
59,95 4 712,07 3h,   +5,59%  78,6000
50,00 3 931,95 5h,   +5,64%  78,6390
728,00 57 271,76 1h,   +5,69%  78,6700
660,00 51 939,00 2h,   +5,72%  78,6955
185,00 14 559,00 1h,   +5,72%  78,6973
500,00 39 349,00 1h,   +5,72%  78,6980
400,00 31 479,60 2h,   +5,73%  78,6990
1 160,19 91 306,96 3h,   +5,73%  78,7000
100,00 7 874,00 3h,   +5,78%  78,7400
100,00 7 874,02 112h,   +5,78%  78,7402
500,00 39 374,92 2h,   +5,79%  78,7498
1 000,00 78 750,00 36h,   +5,79%  78,7500
400,00 31 516,00 15h,   +5,85%  78,7900
1 929,00 152 003,68 79h,   +5,86%  78,7992
1 200,00 94 559,04 79h,   +5,86%  78,7992
1 000,00 78 800,00 110h,   +5,86%  78,8000
500,00 39 400,00 107h,   +5,86%  78,8000
1 000,00 78 800,00 105h,   +5,86%  78,8000
950,00 74 860,00 3h,   +5,86%  78,8000
190,93 15 056,73 110h,   +5,94%  78,8599
200,00 15 774,00 62h,   +5,95%  78,8700
10,00 789,00 109h,   +6,00%  78,9000
2 000,00 157 800,00 3h,   +6,00%  78,9000
76,75 6 059,38 15h,   +6,06%  78,9496
2 000,00 157 900,00 111h,   +6,06%  78,9500
100,00 7 895,00 77h,   +6,06%  78,9500
88,62 6 999,00 107h,   +6,10%  78,9777
187,50 14 810,62 63h,   +6,12%  78,9900
10,00 789,94 105h,   +6,12%  78,9940
7,23 571,17 112h,   +6,13%  79,0000
100,00 7 900,00 125h,   +6,13%  79,0000
10,00 790,00 101h,   +6,13%  79,0000
5,00 395,00 125h,   +6,13%  79,0000
3,10 244,90 10h,   +6,13%  79,0000
10,00 790,00 111h,   +6,13%  79,0000
49,00 3 871,00 108h,   +6,13%  79,0000
100,00 7 900,00 36h,   +6,13%  79,0000
300,00 23 727,00 133h,   +6,25%  79,0900
100,00 7 910,00 95h,   +6,26%  79,1000
100,00 7 912,00 128h,   +6,29%  79,1200
20,00 1 582,59 126h,   +6,30%  79,1295
2 000,00 158 260,00 133h,   +6,30%  79,1300
500,00 39 595,00 127h,   +6,38%  79,1900
500,00 39 680,00 134h,   +6,61%  79,3600
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
77,9750  +4,75%,   5h 10,00 779,75
77,9595  +4,73%,   2h 27,15 2 116,60
77,8239  +4,55%,   6h 4,77 371,22
77,6596  +4,33%,   5m 9,40 730,00
77,5742  +4,21%,   22h 3,57 276,94
77,5641  +4,20%,   5m 3,90 302,50
77,5313  +4,16%,   14h 186,17 14 434,00
77,5000  +4,11%,   15h 40,00 3 100,00
77,4783  +4,09%,   31h 1,15 89,10
77,4615  +4,06%,   3h 13,00 1 007,00
77,4411  +4,04%,   4h 5,94 460,00
77,2323  +3,75%,   2h 4,39 339,05
77,0876  +3,56%,   2h 151,44 11 674,15
77,0871  +3,56%,   2h 305,67 23 563,20
77,0856  +3,56%,   2h 405,92 31 290,60
77,0843  +3,56%,   2h 530,02 40 856,20
77,0830  +3,55%,   2h 1 387,20 106 929,57
77,0781  +3,55%,   15h 168,66 13 000,00
77,0467  +3,51%,   3h 13,07 1 007,00
77,0236  +3,47%,   32h 2,12 163,29
77,0100  +3,46%,   13h 1,00 77,01
77,0097  +3,46%,   30h 1 288,15 99 200,00
76,9966  +3,44%,   32h 188,32 14 500,00
76,9765  +3,41%,   35h 1,70 130,86
76,9500  +3,38%,   36h 1,00 76,95
76,9488  +3,37%,   40h 51,57 3 968,25
76,9348  +3,36%,   80h 0,46 35,39
76,9300  +3,35%,   40h 1,00 76,93
76,9143  +3,33%,   33h 11,32 870,67
76,9031  +3,31%,   36h 2,58 198,41
76,9027  +3,31%,   40h 9,56 735,19
76,8425  +3,23%,   35h 28,63 2 200,00
76,8379  +3,22%,   49h 3,27 251,26
76,7827  +3,15%,   36h 35,81 2 749,59
76,6998  +3,04%,   132h 453,96 34 818,64
76,6990  +3,04%,   132h 366,26 28 091,79
76,6979  +3,04%,   132h 298,79 22 916,58
76,6948  +3,03%,   132h 57,11 4 380,04
76,6801  +3,01%,   169h 652,06 50 000,00
76,6707  +3,00%,   169h 326,07 25 000,00
76,6311  +2,95%,   226h 7,02 537,95
76,5951  +2,90%,   188h 61,44 4 706,00
76,5454  +2,83%,   271h 44,81 3 430,00
76,5404  +2,83%,   235h 287,43 22 000,00
76,5306  +2,81%,   18h 1,96 150,00
76,5014  +2,77%,   36m 49,36 3 776,11
76,4974  +2,77%,   31h 61,44 4 700,00
76,4924  +2,76%,   61h 1,32 100,97
76,4848  +2,75%,   274h 1,32 100,96
76,4842  +2,75%,   233h 12,97 992,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.