Đăng ký
41,5525
72,7245
0,1474
1,1715
2,503
3021,886
0,4994
10670


Tỷ giá tham khảo (**) - 72,7245
Tất cả các bid: 292 với số tiền 166817,3 WMZ;
48 với số tiền  2432730,01 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
5,52 395,47 2m,   -1,49%  71,6431
206,00 14 763,41 36m,   -1,45%  71,6670
110,71 7 934,27 36m,   -1,45%  71,6671
39,78 2 850,92 36m,   -1,45%  71,6672
356,00 25 514,17 2h,   -1,45%  71,6690
2,73 195,99 20h,   -1,28%  71,7912
100,00 7 180,00 4h,   -1,27%  71,8000
5,35 384,13 31m,   -1,27%  71,8000
250,00 17 952,08 20h,   -1,26%  71,8083
2 000,00 143 660,00 16h,   -1,23%  71,8300
450,00 32 327,74 46h,   -1,22%  71,8394
151,29 10 871,72 53h,   -1,19%  71,8601
36,32 2 609,96 54h,   -1,19%  71,8601
821,00 59 000,00 67h,   -1,18%  71,8636
1,00 71,93 45h,   -1,09%  71,9300
77,45 5 571,75 71h,   -1,08%  71,9400
20,85 1 500,00 3h,   -1,08%  71,9424
1,00 71,98 49h,   -1,02%  71,9800
250,00 17 995,00 8h,   -1,02%  71,9800
400,00 28 799,20 67h,   -1,00%  71,9980
1 990,00 143 280,00 71h,   -1,00%  72,0000
100,00 7 200,00 70h,   -1,00%  72,0000
7,45 536,40 2h,   -1,00%  72,0000
500,00 36 000,00 2h,   -1,00%  72,0000
1,00 72,04 55h,   -0,94%  72,0400
378,49 27 270,13 20m,   -0,93%  72,0498
263,47 18 982,97 19m,   -0,93%  72,0498
420,00 30 261,00 75h,   -0,93%  72,0500
586,38 42 254,55 75h,   -0,91%  72,0600
1,00 72,09 55h,   -0,87%  72,0900
200,00 14 420,00 67h,   -0,86%  72,1000
200,00 14 435,00 78h,   -0,76%  72,1750
30,00 2 166,00 75h,   -0,72%  72,2000
1 862,79 134 530,89 2h,   -0,69%  72,2201
1 103,97 79 728,83 16m,   -0,69%  72,2201
844,36 60 979,77 2h,   -0,69%  72,2201
484,73 35 007,25 13m,   -0,69%  72,2201
3 648,38 263 487,12 2h,   -0,69%  72,2203
398,76 28 798,63 98h,   -0,69%  72,2205
50,00 3 611,03 138h,   -0,69%  72,2206
700,00 50 555,00 144h,   -0,69%  72,2214
227,00 16 399,19 5h,   -0,66%  72,2431
572,93 41 394,20 23h,   -0,65%  72,2500
100,00 7 225,39 158h,   -0,65%  72,2539
170,00 12 284,20 97h,   -0,64%  72,2600
496,00 35 905,44 167h,   -0,46%  72,3900
11,00 796,40 70h,   -0,45%  72,4000
100,00 7 246,03 424h,   -0,36%  72,4603
100,00 7 246,38 291h,   -0,36%  72,4638
200,00 14 496,00 405h,   -0,34%  72,4800
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
70,9370  -2,46%,   13m 13,66 969,00
70,9201  -2,48%,   3m 48,96 3 472,25
70,8820  -2,53%,   4m 872,47 61 842,43
70,8812  -2,53%,   4m 456,64 32 367,18
70,8811  -2,53%,   4m 507,92 36 001,92
70,8802  -2,54%,   4m 2 671,75 189 374,27
70,8799  -2,54%,   5m 1 399,64 99 206,34
70,8522  -2,57%,   12m 70,64 5 005,00
70,8500  -2,58%,   12m 8 433,31 597 500,00
70,8469  -2,58%,   14m 25,21 1 786,05
70,8422  -2,59%,   7h 141,30 10 010,00
70,8396  -2,59%,   12h 4 598,44 325 751,43
70,8327  -2,60%,   11h 83,63 5 923,74
70,8000  -2,65%,   19h 1 412,43 100 000,00
70,7590  -2,70%,   5h 98,15 6 945,00
70,7502  -2,71%,   21h 132,68 9 387,14
70,7477  -2,72%,   21h 274,85 19 445,00
70,7459  -2,72%,   21h 383,17 27 107,71
70,7257  -2,75%,   26h 13,71 969,65
70,6984  -2,79%,   22h 15,35 1 085,22
70,4994  -3,06%,   17h 210,64 14 850,00
70,4225  -3,17%,   18h 710,00 50 000,00
70,3208  -3,31%,   30h 68,20 4 795,88
70,2276  -3,43%,   20h 226,18 15 884,08
70,2197  -3,44%,   31h 284,92 20 007,00
70,0894  -3,62%,   10h 707,29 49 573,53
70,0769  -3,64%,   455h 0,26 18,22
69,6193  -4,27%,   28h 825,92 57 500,00
69,6099  -4,28%,   47h 6 823,74 475 000,00
69,5930  -4,31%,   43h 2 852,30 198 500,00
68,6364  -5,62%,   260h 0,22 15,10
68,5000  -5,81%,   509h 0,20 13,70
67,7692  -6,81%,   579h 0,13 8,81
67,7500  -6,84%,   40h 0,24 16,26
66,0000  -9,25%,   41h 0,01 0,66
63,8861  -12,15%,   461h 0,79 50,47
61,0000  -16,12%,   52h 0,01 0,61
60,0000  -17,50%,   97h 200,00 12 000,00
52,0000  -28,50%,   52h 0,01 0,52
48,0000  -34,00%,   274h 0,03 1,44
46,1538  -36,54%,   641h 0,13 6,00
37,5000  -48,44%,   188h 0,02 0,75
30,0000  -58,75%,   113h 0,10 3,00
26,0000  -64,25%,   448h 0,01 0,26
26,0000  -64,25%,   160h 7,60 197,60
23,0000  -68,37%,   87h 0,01 0,23
10,0000  -86,25%,   161h 8,82 88,20
9,9917  -86,26%,   24h 4,84 48,36
.
.

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.