Đăng ký
59,9677
77,5104
0,2439
1,1904
4648,1242
245,777
2,6431
0,6717


Tỷ giá tham khảo (**) - 77,5104
Tất cả các bid: 340 với số tiền 462165,23 WMZ;
141 với số tiền  1739484,74 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
27,69 2 055,43 8m,   -4,23%  74,2300
11,00 817,00 1m,   -4,18%  74,2727
107,82 8 016,43 20m,   -4,08%  74,3501
61,99 4 608,97 29m,   -4,08%  74,3502
39,56 2 942,87 2h,   -4,03%  74,3900
412,83 30 713,24 4m,   -4,02%  74,3968
129,82 9 658,22 5m,   -4,02%  74,3970
102,64 7 636,32 1h,   -4,01%  74,3991
173,37 12 898,73 2h,   -4,01%  74,4000
376,00 27 974,40 3h,   -4,01%  74,4000
188,00 13 987,20 3h,   -4,01%  74,4000
313,45 23 321,23 3h,   -4,01%  74,4018
98,50 7 328,93 3h,   -4,01%  74,4054
5,57 414,44 3h,   -4,01%  74,4057
176,82 13 157,18 3h,   -4,00%  74,4100
170,38 12 677,98 4h,   -4,00%  74,4100
217,80 16 217,39 3h,   -3,94%  74,4600
80,64 6 006,97 12h,   -3,90%  74,4912
10,00 744,98 21m,   -3,89%  74,4980
2 178,08 162 265,00 49m,   -3,89%  74,4991
426,59 31 780,66 1h,   -3,88%  74,4993
790,12 58 863,39 50m,   -3,88%  74,4993
478,37 35 638,24 50m,   -3,88%  74,4993
4 228,21 314 999,54 50m,   -3,88%  74,4995
3 420,16 254 801,24 50m,   -3,88%  74,4998
6 946,40 517 505,42 32m,   -3,88%  74,4998
2 500,00 186 250,00 8h,   -3,88%  74,5000
148,15 11 037,18 13h,   -3,88%  74,5000
150,00 11 175,00 13h,   -3,88%  74,5000
200,00 14 900,00 13h,   -3,88%  74,5000
550,00 40 975,00 13h,   -3,88%  74,5000
100,00 7 450,00 6h,   -3,88%  74,5000
41,00 3 055,00 3h,   -3,87%  74,5122
1 000,00 74 570,00 2h,   -3,79%  74,5700
288,16 21 493,86 7h,   -3,77%  74,5900
400,00 29 840,56 29h,   -3,75%  74,6014
34,00 2 537,31 13h,   -3,72%  74,6268
13,40 1 000,00 1h,   -3,72%  74,6269
100,00 7 464,00 13h,   -3,70%  74,6400
100,00 7 464,99 10h,   -3,69%  74,6499
8 035,50 599 850,07 13h,   -3,69%  74,6500
14,00 1 045,23 53h,   -3,68%  74,6593
143,57 10 718,94 53h,   -3,68%  74,6600
120,00 8 961,00 53h,   -3,66%  74,6750
105,00 7 841,64 51h,   -3,65%  74,6823
1 300,72 97 149,86 53h,   -3,64%  74,6893
200,00 14 938,00 101h,   -3,64%  74,6900
71,92 5 375,00 37h,   -3,58%  74,7358
6,21 464,19 110h,   -3,56%  74,7488
106,25 7 944,26 24h,   -3,54%  74,7695
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
73,8142  -4,77%,   12m 506,00 37 350,00
73,8138  -4,77%,   16m 310,24 22 900,00
73,8080  -4,78%,   17m 403,50 29 781,53
73,7978  -4,79%,   45m 438,68 32 373,61
73,7907  -4,80%,   1h 67,19 4 958,00
73,7799  -4,81%,   1h 100,00 7 377,99
73,7791  -4,81%,   42m 195,90 14 453,32
73,7746  -4,82%,   1h 454,95 33 563,75
73,7739  -4,82%,   1h 194,99 14 385,18
73,7708  -4,82%,   2h 100,00 7 377,08
73,7705  -4,83%,   4h 134,20 9 900,00
73,7705  -4,83%,   3h 127,87 9 433,04
73,7703  -4,83%,   2h 508,66 37 523,98
73,7665  -4,83%,   3h 85,01 6 270,89
73,7389  -4,87%,   3h 596,70 44 000,00
73,7345  -4,87%,   3h 727,08 53 610,88
73,7296  -4,88%,   4h 176,32 13 000,00
73,7293  -4,88%,   4h 753,50 55 555,00
73,7220  -4,89%,   2h 15,00 1 105,83
73,7197  -4,89%,   4h 91,97 6 780,00
73,7174  -4,89%,   4h 336,42 24 800,00
73,7119  -4,90%,   4h 137,02 10 100,00
73,7108  -4,90%,   5h 336,45 24 800,00
73,7028  -4,91%,   8h 135,68 10 000,00
73,7028  -4,91%,   7h 33,92 2 500,00
73,7002  -4,92%,   7h 1 981,00 146 000,00
73,6950  -4,92%,   1h 19,54 1 440,00
73,6784  -4,94%,   9h 54,29 4 000,00
73,6688  -4,96%,   4h 585,73 43 150,00
73,6608  -4,97%,   9h 364,59 26 856,00
73,6300  -5,01%,   14h 1,00 73,63
73,6290  -5,01%,   14h 617,66 45 477,66
73,5998  -5,05%,   4h 271,74 20 000,00
73,4983  -5,18%,   78h 378,24 27 800,00
73,4980  -5,18%,   78h 52,91 3 888,78
73,4476  -5,24%,   3h 1,05 77,12
73,4211  -5,28%,   11h 0,95 69,75
73,2755  -5,46%,   146h 0,98 71,81
73,2650  -5,48%,   140h 8,19 600,04
73,2296  -5,52%,   3h 600,85 44 000,00
73,2179  -5,54%,   149h 1 964,00 143 800,00
73,1916  -5,57%,   159h 2,61 191,03
73,1241  -5,66%,   13h 8,14 595,23
73,0732  -5,72%,   109h 0,41 29,96
73,0518  -5,75%,   200h 15,84 1 157,14
73,0508  -5,75%,   53h 59,00 4 310,00
73,0438  -5,76%,   181h 137,00 10 007,00
73,0402  -5,77%,   177h 20,13 1 470,30
73,0159  -5,80%,   23h 0,63 46,00
72,9997  -5,82%,   18h 1 349,32 98 500,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.