Đăng ký
62,1849
1,0002
16,9459
1,0587
0,0787
2,4532
1,252
469,17


Tỷ giá tham khảo (**) - 62,1849
Tất cả các bid: 4680 với số tiền 567000,34 WMZ;
4972 với số tiền  65973663,45 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
290,00 16 850,00 4h,   -6,56%  58,1034
700,00 40 672,38 3h,   -6,56%  58,1034
200,00 11 624,00 5h,   -6,54%  58,1200
258,07 15 000,00 4h,   -6,53%  58,1238
344,09 20 000,00 4h,   -6,53%  58,1243
516,13 30 000,00 4h,   -6,53%  58,1249
602,15 35 000,00 4h,   -6,53%  58,1250
516,13 30 000,00 4h,   -6,53%  58,1250
700,00 40 687,50 4h,   -6,53%  58,1250
602,15 35 000,00 4h,   -6,53%  58,1251
258,06 15 000,00 4h,   -6,53%  58,1260
344,08 20 000,00 4h,   -6,53%  58,1260
700,00 40 688,20 4h,   -6,53%  58,1260
430,10 25 000,00 4h,   -6,53%  58,1260
430,09 25 000,00 4h,   -6,52%  58,1274
115,00 6 684,95 8h,   -6,52%  58,1300
200,00 11 626,00 5h,   -6,52%  58,1300
300,00 17 439,00 5h,   -6,52%  58,1300
400,00 23 252,00 5h,   -6,52%  58,1300
500,00 29 075,00 17h,   -6,49%  58,1500
650,00 37 800,00 17h,   -6,48%  58,1538
200,00 11 640,00 26h,   -6,41%  58,2000
230,00 13 404,40 3h,   -6,28%  58,2800
140,00 8 163,40 4h,   -6,23%  58,3100
80,00 4 666,40 4h,   -6,20%  58,3300
50,00 2 917,50 4h,   -6,17%  58,3500
275,00 16 049,00 5h,   -6,15%  58,3600
257,00 14 998,52 5h,   -6,15%  58,3600
450,00 26 266,50 4h,   -6,13%  58,3700
650,00 37 940,50 4h,   -6,13%  58,3700
340,00 19 845,80 4h,   -6,13%  58,3700
380,00 22 180,60 4h,   -6,13%  58,3700
410,00 23 931,70 4h,   -6,13%  58,3700
440,00 25 682,80 4h,   -6,13%  58,3700
390,00 22 764,30 4h,   -6,13%  58,3700
310,00 18 094,70 4h,   -6,13%  58,3700
280,00 16 343,60 4h,   -6,13%  58,3700
330,00 19 262,10 4h,   -6,13%  58,3700
530,00 30 936,10 4h,   -6,13%  58,3700
560,00 32 687,20 4h,   -6,13%  58,3700
580,00 33 854,60 4h,   -6,13%  58,3700
590,00 34 438,30 4h,   -6,13%  58,3700
600,00 35 022,00 4h,   -6,13%  58,3700
610,00 35 605,70 4h,   -6,13%  58,3700
620,00 36 189,40 4h,   -6,13%  58,3700
630,00 36 773,10 4h,   -6,13%  58,3700
640,00 37 356,80 4h,   -6,13%  58,3700
570,00 33 270,90 4h,   -6,13%  58,3700
400,00 23 348,00 4h,   -6,13%  58,3700
460,00 26 850,20 4h,   -6,13%  58,3700
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
57,8536  -6,97%,   3h 69,14 4 000,00
57,7167  -7,19%,   3h 86,63 5 000,00
57,7034  -7,21%,   3h 69,32 4 000,00
57,6979  -7,22%,   3h 103,99 6 000,00
57,6967  -7,22%,   3h 86,66 5 000,00
57,6011  -7,37%,   3h 105,38 6 070,00
57,5264  -7,49%,   3h 31,29 1 800,00
57,5185  -7,50%,   3h 60,85 3 500,00
57,5090  -7,52%,   3h 121,72 7 000,00
57,5043  -7,53%,   3h 17,39 1 000,00
57,5000  -7,53%,   4h 200,00 11 500,00
57,5000  -7,53%,   4h 100,00 5 750,00
57,5000  -7,53%,   4h 300,00 17 250,00
57,4185  -7,66%,   3h 43,54 2 500,00
57,4009  -7,69%,   3h 261,32 15 000,00
57,3888  -7,71%,   3h 174,25 10 000,00
57,3806  -7,73%,   3h 139,42 8 000,00
57,3723  -7,74%,   3h 104,58 6 000,00
57,3614  -7,76%,   3h 52,30 3 000,00
57,3400  -7,79%,   4h 50,00 2 867,00
57,3066  -7,84%,   3h 34,90 2 000,00
57,3000  -7,86%,   4h 349,04 20 000,00
57,3000  -7,86%,   4h 261,78 15 000,00
57,3000  -7,86%,   4h 174,52 10 000,00
57,2995  -7,86%,   4h 387,67 22 213,30
57,2508  -7,93%,   6h 349,34 20 000,00
57,2500  -7,94%,   5h 60,00 3 435,00
57,2200  -7,98%,   5h 50,00 2 861,00
57,2086  -8,00%,   6h 50,01 2 861,00
57,2033  -8,01%,   7h 349,63 20 000,00
57,2033  -8,01%,   7h 699,26 40 000,00
57,2030  -8,01%,   7h 874,08 50 000,00
57,2028  -8,01%,   7h 524,45 30 000,00
57,2025  -8,01%,   7h 699,27 40 000,00
57,2023  -8,01%,   7h 874,09 50 000,00
57,2017  -8,01%,   7h 874,10 50 000,00
57,2017  -8,01%,   7h 699,28 40 000,00
57,2017  -8,01%,   7h 524,46 30 000,00
57,2017  -8,01%,   7h 349,64 20 000,00
57,2017  -8,01%,   7h 174,82 10 000,00
57,2006  -8,02%,   7h 524,47 30 000,00
57,2004  -8,02%,   7h 874,12 50 000,00
57,2001  -8,02%,   7h 699,30 40 000,00
57,2001  -8,02%,   7h 349,65 20 000,00
57,1997  -8,02%,   7h 874,13 50 000,00
57,1997  -8,02%,   17h 874,13 50 000,00
57,1984  -8,02%,   7h 174,83 10 000,00
57,1981  -8,02%,   7h 786,74 45 000,00
57,1980  -8,02%,   7h 611,91 35 000,00
57,1978  -8,02%,   7h 437,08 25 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.