Đăng ký
57,0517
74,8926
0,2124
1,1363
4272,752
2,5458
22695
0,5744


Tỷ giá tham khảo (**) - 74,8926
Tất cả các bid: 281 với số tiền 273605,84 WMZ;
71 với số tiền  4035971,13 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
203,32 14 740,70 5m,   -3,19%  72,5000
283,53 20 564,15 3m,   -3,16%  72,5290
534,56 38 771,21 3m,   -3,16%  72,5292
590,12 42 801,05 3m,   -3,16%  72,5294
1 215,77 88 179,32 4m,   -3,16%  72,5296
4 811,05 348 944,50 4m,   -3,15%  72,5298
1 537,92 111 545,34 4m,   -3,15%  72,5300
50,00 3 626,72 6m,   -3,15%  72,5344
12,46 903,79 0m,   -3,15%  72,5353
66,82 4 847,16 7m,   -3,14%  72,5406
6,64 481,67 18m,   -3,14%  72,5407
34,68 2 515,87 43m,   -3,13%  72,5453
50,00 3 627,32 48m,   -3,13%  72,5464
186,27 13 513,52 18m,   -3,13%  72,5480
8 115,54 588 782,43 48m,   -3,13%  72,5500
29,76 2 159,11 53m,   -3,13%  72,5507
401,61 29 151,67 1h,   -3,08%  72,5870
1 799,66 130 655,34 2h,   -3,06%  72,6000
100,00 7 260,00 1h,   -3,06%  72,6000
50,00 3 632,50 2h,   -2,99%  72,6500
341,23 24 793,88 6h,   -2,98%  72,6603
95,00 6 902,73 6h,   -2,98%  72,6603
20,00 1 453,40 13h,   -2,97%  72,6700
50,00 3 634,97 2h,   -2,93%  72,6994
500,00 36 349,90 11h,   -2,93%  72,6998
20,00 1 454,00 13h,   -2,93%  72,7000
134,15 9 758,08 14h,   -2,87%  72,7401
20,00 1 457,00 15h,   -2,73%  72,8500
4,79 349,20 17h,   -2,66%  72,9019
1,00 72,99 15h,   -2,54%  72,9900
73,91 5 404,30 44m,   -2,37%  73,1200
627,63 45 898,59 13h,   -2,35%  73,1300
1 000,00 73 139,00 21h,   -2,34%  73,1390
404,15 29 640,37 20h,   -2,07%  73,3400
100,00 7 335,75 22h,   -2,05%  73,3575
800,00 58 712,00 21h,   -2,01%  73,3900
500,00 36 725,00 35h,   -1,93%  73,4500
800,00 58 760,00 21h,   -1,93%  73,4500
500,00 36 745,00 35h,   -1,87%  73,4900
2,02 148,47 50h,   -1,86%  73,5000
40,00 2 940,00 24h,   -1,86%  73,5000
500,00 36 775,00 26h,   -1,79%  73,5500
200,77 14 811,77 26h,   -1,49%  73,7748
800,00 59 019,84 21h,   -1,49%  73,7748
20,00 1 476,00 47h,   -1,46%  73,8000
250,00 18 455,00 23h,   -1,43%  73,8200
50,00 3 693,00 32h,   -1,38%  73,8600
105,00 7 757,07 39h,   -1,36%  73,8769
348,87 25 774,03 58h,   -1,35%  73,8786
101,50 7 498,68 58h,   -1,35%  73,8786
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
71,8701  -4,04%,   0m 69,57 5 000,00
71,8648  -4,04%,   32m 1 292,01 92 850,00
71,8627  -4,05%,   0m 221,32 15 904,66
71,8599  -4,05%,   33m 7 711,50 554 148,00
71,8349  -4,08%,   41m 277,58 19 939,92
71,8082  -4,12%,   117h 0,73 52,42
71,7996  -4,13%,   57m 161,70 11 610,00
71,6292  -4,36%,   0m 3,56 255,00
71,5097  -4,52%,   32m 2 016,51 144 200,00
71,4999  -4,53%,   48m 6 076,93 434 500,00
71,4993  -4,53%,   133h 114,39 8 178,81
71,4616  -4,58%,   3h 6 807,89 486 502,79
71,4615  -4,58%,   40h 0,52 37,16
71,4405  -4,61%,   124h 0,84 60,01
71,3750  -4,70%,   16h 0,72 51,39
71,0732  -5,10%,   40h 14,07 1 000,00
70,9999  -5,20%,   12h 7 042,26 500 000,00
70,9091  -5,32%,   13h 0,11 7,80
70,6500  -5,66%,   217h 100,00 7 065,00
70,6500  -5,66%,   217h 200,00 14 130,00
70,5882  -5,75%,   260h 17,00 1 200,00
70,5500  -5,80%,   241h 100,00 7 055,00
70,5189  -5,84%,   331h 2,64 186,17
70,4845  -5,89%,   48h 10,94 771,10
70,1201  -6,37%,   212h 410,00 28 749,25
69,9816  -6,56%,   240h 27,70 1 938,49
69,8359  -6,75%,   75h 1,28 89,39
69,8060  -6,79%,   479h 859,67 60 010,11
69,6203  -7,04%,   236h 6,32 440,00
69,5652  -7,11%,   500h 5,75 400,00
69,5256  -7,17%,   505h 95,74 6 656,38
69,4563  -7,26%,   48h 1,03 71,54
69,4444  -7,27%,   328h 0,72 50,00
69,4355  -7,29%,   18m 149,72 10 395,89
69,4123  -7,32%,   212h 11,40 791,30
69,3513  -7,40%,   517h 432,58 30 000,00
69,3394  -7,41%,   524h 83,11 5 762,80
69,2040  -7,60%,   360h 8 626,67 597 000,00
69,2029  -7,60%,   360h 6 184,71 428 000,00
69,1429  -7,68%,   263h 0,07 4,84
69,1350  -7,69%,   4m 61,02 4 218,62
69,0769  -7,77%,   336h 0,13 8,98
69,0001  -7,87%,   91h 7 971,00 550 000,00
69,0000  -7,87%,   237h 1,00 69,00
68,2500  -8,87%,   255h 20,00 1 365,00
67,9992  -9,20%,   120h 53,03 3 606,00
67,9429  -9,28%,   566h 0,35 23,78
67,8615  -9,39%,   120h 1,30 88,22
67,5263  -9,84%,   694h 0,19 12,83
67,4400  -9,95%,   642h 0,25 16,86

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.