Đăng ký
0,9999
50,8814
50,8864
1,0834
0,068
65,0731
450,47
0,068


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0834
Tất cả các bid: 235 với số tiền 118937,07 WMZ;
334 với số tiền  124767,67 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
13,51 12,02 6m,   +3,75%  1,1240
250,00 222,42 20h,   +3,75%  1,1240
41,17 36,63 14h,   +3,74%  1,1239
117,34 104,43 21h,   +3,71%  1,1236
119,00 106,03 21h,   +3,59%  1,1223
112,05 100,00 26h,   +3,42%  1,1205
22,40 20,00 25h,   +3,38%  1,1200
22,40 20,00 25h,   +3,38%  1,1200
500,00 447,39 6h,   +3,16%  1,1176
500,00 447,43 6h,   +3,15%  1,1175
20,00 17,90 4m,   +3,13%  1,1173
100,00 89,51 10h,   +3,12%  1,1172
1,24 1,11 3102h,   +3,11%  1,1171
150,83 135,03 1845h,   +3,10%  1,1170
1 115,30 998,48 20h,   +3,10%  1,1170
1 094,71 981,63 12h,   +2,94%  1,1152
1 148,26 1 029,65 12h,   +2,94%  1,1152
12 505,15 11 215,14 21h,   +2,92%  1,1150
28 825,36 25 852,34 2h,   +2,92%  1,1150
814,96 734,20 2622h,   +2,46%  1,1100
250,00 226,25 3217h,   +1,99%  1,1050
4 500,34 4 090,88 531h,   +1,54%  1,1001
1 100,00 1 000,00 3215h,   +1,53%  1,1000
2 200,00 2 000,00 3093h,   +1,53%  1,1000
0,11 0,10 310h,   +1,53%  1,1000
22,00 20,00 25h,   +1,53%  1,1000
22,00 20,00 25h,   +1,53%  1,1000
217,08 199,16 6h,   +0,61%  1,0900
1 000,00 920,00 3293h,   +0,33%  1,0870
0,13 0,12 12113h,   -0,01%  1,0833
3 103,80 2 866,86 17020h,   -0,07%  1,0826
2 000,00 1 850,00 3293h,   -0,21%  1,0811
685,63 634,85 1802h,   -0,31%  1,0800
8,53 7,90 17033h,   -0,34%  1,0797
28,00 26,00 6211h,   -0,60%  1,0769
0,14 0,13 427h,   -0,60%  1,0769
0,99 0,92 9647h,   -0,67%  1,0761
10,00 9,30 9005h,   -0,75%  1,0753
1 985,00 1 847,89 169h,   -0,85%  1,0742
0,75 0,70 12578h,   -1,11%  1,0714
9,92 9,26 17037h,   -1,12%  1,0713
18 104,62 17 001,24 205h,   -1,71%  1,0649
5,00 4,70 9647h,   -1,81%  1,0638
1 402,74 1 322,74 17212h,   -2,11%  1,0605
95,64 90,78 5347h,   -2,76%  1,0535
100,00 95,00 16873h,   -2,84%  1,0526
1,00 0,95 9647h,   -2,84%  1,0526
0,20 0,19 9647h,   -2,84%  1,0526
2 100,00 2 000,00 3242h,   -3,08%  1,0500
10,00 9,53 15787h,   -3,15%  1,0493
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,1394  +5,17%,   0m 34,90 30,63
1,1400  +5,22%,   17m 8 102,91 7 107,81
1,1433  +5,53%,   5h 43,08 37,68
1,1438  +5,58%,   26m 58,87 51,47
1,1439  +5,58%,   8h 4,69 4,10
1,1446  +5,65%,   1m 15,83 13,83
1,1460  +5,78%,   8h 11,46 10,00
1,1460  +5,78%,   8h 11,46 10,00
1,1482  +5,98%,   6m 42,68 37,17
1,1487  +6,03%,   55m 114,87 100,00
1,1496  +6,11%,   8h 2 299,20 2 000,00
1,1497  +6,12%,   20h 114,97 100,00
1,1498  +6,13%,   21h 114,98 100,00
1,1549  +6,60%,   220h 100,21 86,77
1,1600  +7,07%,   59h 116,00 100,00
1,1607  +7,13%,   32h 4,55 3,92
1,1690  +7,90%,   318h 91,65 78,40
1,1698  +7,97%,   31h 145,25 124,17
1,1766  +8,60%,   317h 302,02 256,68
1,1768  +8,62%,   9m 14,18 12,05
1,1800  +8,92%,   5h 1 180,00 1 000,00
1,1837  +9,26%,   6m 223,50 188,81
1,1840  +9,29%,   341h 118,40 100,00
1,1849  +9,37%,   273h 296,69 250,39
1,1860  +9,47%,   5h 2 549,91 2 150,00
1,1900  +9,84%,   59h 119,00 100,00
1,1940  +10,21%,   401h 119,40 100,00
1,1988  +10,65%,   343h 131,26 109,49
1,1995  +10,72%,   292h 23,99 20,00
1,1997  +10,73%,   220h 239,94 200,00
1,2000  +10,76%,   282h 379,71 316,42
1,2000  +10,76%,   339h 24,00 20,00
1,2000  +10,76%,   339h 24,00 20,00
1,2000  +10,76%,   25h 24,00 20,00
1,2000  +10,76%,   25h 24,00 20,00
1,2000  +10,76%,   390h 120,00 100,00
1,2000  +10,76%,   367h 1 069,23 891,02
1,2000  +10,76%,   59h 120,00 100,00
1,2087  +11,57%,   6m 70,43 58,27
1,2095  +11,64%,   310h 24,19 20,00
1,2099  +11,68%,   21h 2 419,80 2 000,00
1,2100  +11,69%,   5h 2 130,65 1 760,85
1,2195  +12,56%,   311h 24,39 20,00
1,2200  +12,61%,   410h 102,87 84,32
1,2201  +12,62%,   202h 114,70 94,01
1,2201  +12,62%,   410h 42,57 34,89
1,2378  +14,25%,   392h 161,33 130,34
1,2385  +14,32%,   28h 1 238,32 999,88
1,2386  +14,33%,   530h 1,09 0,88
1,2395  +14,41%,   336h 24,79 20,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.