Đăng ký
0,9998
69,3175
0,0874
3,6938
1,0864
69,3314
0,5111
0,0874


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0864
Tất cả các bid: 219 với số tiền 62114,63 WMZ;
333 với số tiền  201818,52 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
41,21 38,53 2h,   -1,55%  1,0696
35,85 33,52 2h,   -1,56%  1,0695
50,01 46,76 2h,   -1,56%  1,0695
42,45 39,69 2h,   -1,56%  1,0695
250,00 233,78 2h,   -1,56%  1,0694
41,74 39,03 2h,   -1,56%  1,0694
10,70 10,02 6h,   -1,70%  1,0679
250,00 234,20 9h,   -1,74%  1,0675
100,00 93,72 113h,   -1,79%  1,0670
110,42 103,56 201h,   -1,86%  1,0662
800,07 750,89 23h,   -1,92%  1,0655
1 793,15 1 684,23 4h,   -2,00%  1,0647
22 205,97 20 862,36 21m,   -2,03%  1,0644
852,85 802,31 271h,   -2,15%  1,0630
10,11 9,53 53h,   -2,35%  1,0609
21,20 20,00 28h,   -2,43%  1,0600
21,20 20,00 28h,   -2,43%  1,0600
21,20 20,00 28h,   -2,43%  1,0600
0,19 0,18 103h,   -2,84%  1,0556
204,02 193,50 74h,   -2,95%  1,0544
142,10 134,85 290h,   -3,00%  1,0538
95,64 90,78 7462h,   -3,03%  1,0535
100,00 95,00 18988h,   -3,11%  1,0526
1,00 0,95 11762h,   -3,11%  1,0526
0,20 0,19 11762h,   -3,11%  1,0526
2 100,00 2 000,00 5357h,   -3,35%  1,0500
10,50 10,00 729h,   -3,35%  1,0500
10,00 9,53 17902h,   -3,41%  1,0493
129,13 123,08 16714h,   -3,42%  1,0492
1 045,00 1 000,00 959h,   -3,81%  1,0450
1,87 1,79 17770h,   -3,84%  1,0447
4,00 3,83 19088h,   -3,87%  1,0444
250,00 240,14 171h,   -4,17%  1,0411
307,00 295,20 11762h,   -4,27%  1,0400
73,49 70,70 19378h,   -4,32%  1,0395
15,00 14,50 16569h,   -4,78%  1,0345
51,67 50,00 27h,   -4,88%  1,0334
0,62 0,60 14442h,   -4,89%  1,0333
250,00 242,21 229h,   -4,99%  1,0322
50,00 48,58 11762h,   -5,27%  1,0292
0,71 0,69 17277h,   -5,28%  1,0290
0,36 0,35 11762h,   -5,32%  1,0286
38,52 37,50 19205h,   -5,45%  1,0272
400,00 391,74 770h,   -6,01%  1,0211
2,04 2,00 16430h,   -6,11%  1,0200
6,11 6,00 19151h,   -6,27%  1,0183
76,88 75,57 12742h,   -6,36%  1,0173
1,95 1,92 11762h,   -6,52%  1,0156
300,00 296,39 817h,   -6,83%  1,0122
101,00 100,00 15444h,   -7,03%  1,0100
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,0775  -0,82%,   3h 9,87 9,16
1,0794  -0,64%,   11m 40,23 37,27
1,0796  -0,63%,   9h 1 585,96 1 468,98
1,0879  +0,14%,   12m 2 007,68 1 845,46
1,0881  +0,16%,   47m 29 544,63 27 152,49
1,0883  +0,17%,   6h 1 088,30 1 000,00
1,0884  +0,18%,   67h 108,84 100,00
1,0888  +0,22%,   76h 689,32 633,10
1,0900  +0,33%,   119h 32 309,56 29 641,79
1,0900  +0,33%,   518h 10,90 10,00
1,0906  +0,39%,   133h 7 375,50 6 762,79
1,0907  +0,40%,   937h 4,45 4,08
1,0909  +0,41%,   527h 0,84 0,77
1,0926  +0,57%,   25h 14,52 13,29
1,0935  +0,65%,   127h 109,35 100,00
1,0967  +0,95%,   34m 3 826,97 3 489,53
1,0970  +0,98%,   21m 16 351,09 14 905,27
1,1000  +1,25%,   918h 98,96 89,96
1,1000  +1,25%,   149h 22,00 20,00
1,1090  +2,08%,   127h 110,90 100,00
1,1097  +2,14%,   900h 8,80 7,93
1,1110  +2,26%,   25h 11,11 10,00
1,1158  +2,71%,   1681h 84,00 75,28
1,1284  +3,87%,   1825h 1,23 1,09
1,1354  +4,51%,   736h 31,12 27,41
1,1399  +4,92%,   1681h 60,62 53,18
1,1401  +4,94%,   865h 114,92 100,80
1,1446  +5,36%,   330h 228,91 200,00
1,1458  +5,47%,   1955h 1,10 0,96
1,1484  +5,71%,   1960h 649,07 565,19
1,1484  +5,71%,   1967h 1,47 1,28
1,1486  +5,73%,   2024h 115,64 100,68
1,1500  +5,85%,   865h 231,84 201,60
1,1500  +5,85%,   1542h 3 422,40 2 976,00
1,1560  +6,41%,   6h 13 927,41 12 047,66
1,1600  +6,77%,   2174h 116,00 100,00
1,1600  +6,77%,   865h 350,79 302,40
1,1607  +6,84%,   2147h 4,55 3,92
1,1690  +7,60%,   2433h 91,65 78,40
1,1700  +7,70%,   865h 707,62 604,80
1,1766  +8,30%,   2432h 302,02 256,68
1,1800  +8,62%,   2120h 1 180,00 1 000,00
1,1800  +8,62%,   865h 1 427,33 1 209,60
1,1900  +9,54%,   1545h 3,57 3,00
1,1995  +10,41%,   2407h 23,99 20,00
1,2000  +10,46%,   580h 0,12 0,10
1,2000  +10,46%,   2454h 24,00 20,00
1,2000  +10,46%,   2454h 24,00 20,00
1,2000  +10,46%,   2140h 24,00 20,00
1,2000  +10,46%,   2140h 24,00 20,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.