Đăng ký
37,2084
73,7961
1,2124
2763,267
0,1475
0,4962
2,5721
419,96


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,2124
Tất cả các bid: 178 với số tiền 111111,88 WMZ;
299 với số tiền  303439,21 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
17,81 15,24 2h,   -3,61%  1,1686
37,05 31,71 3h,   -3,63%  1,1684
17,50 14,98 1m,   -3,65%  1,1682
95,41 81,69 6m,   -3,66%  1,1680
695,03 595,27 12m,   -3,70%  1,1676
155,57 133,26 3h,   -3,71%  1,1674
185,76 159,19 16h,   -3,75%  1,1669
2,25 1,93 16h,   -3,84%  1,1658
340,38 292,28 0m,   -3,94%  1,1646
396,80 340,73 3h,   -3,94%  1,1646
500,00 429,40 24h,   -3,96%  1,1644
805,72 692,80 5h,   -4,07%  1,1630
243,09 209,06 26h,   -4,09%  1,1628
200,16 172,17 49h,   -4,11%  1,1626
500,00 430,48 21m,   -4,20%  1,1615
29,25 25,20 3h,   -4,26%  1,1607
500,00 430,85 22m,   -4,28%  1,1605
1 000,00 861,93 75h,   -4,31%  1,1602
34,80 30,00 862h,   -4,32%  1,1600
130,49 112,49 177h,   -4,32%  1,1600
23,20 20,00 166h,   -4,32%  1,1600
6 293,50 5 426,84 6m,   -4,35%  1,1597
500,00 431,23 5h,   -4,36%  1,1595
0,80 0,69 1182h,   -4,37%  1,1594
3 506,45 3 026,73 3h,   -4,45%  1,1585
23,16 20,00 166h,   -4,49%  1,1580
75,62 65,37 3h,   -4,59%  1,1568
23,12 20,00 39h,   -4,65%  1,1560
249,02 216,53 80h,   -5,15%  1,1500
115,00 100,00 1884h,   -5,15%  1,1500
160,23 139,34 1732h,   -5,16%  1,1499
25,19 21,91 1682h,   -5,17%  1,1497
2,82 2,46 4231h,   -5,45%  1,1463
3 157,48 2 758,12 51m,   -5,58%  1,1448
475,63 415,47 51m,   -5,58%  1,1448
2 300,00 2 010,43 5h,   -5,64%  1,1440
114,00 100,00 1884h,   -5,97%  1,1400
5 513,13 4 836,53 6m,   -5,98%  1,1399
24 750,01 21 716,25 1m,   -6,00%  1,1397
0,50 0,44 2613h,   -6,27%  1,1364
883,43 781,80 177h,   -6,80%  1,1300
1,08 0,96 483h,   -7,21%  1,1250
76,69 68,17 1146h,   -7,21%  1,1250
410,71 375,08 134h,   -9,68%  1,0950
143,18 130,76 1732h,   -9,68%  1,0950
1 541,63 1 413,70 134h,   -10,05%  1,0905
11,18 10,26 4543h,   -10,12%  1,0897
24,14 22,21 2855h,   -10,35%  1,0869
1 000,00 925,07 134h,   -10,84%  1,0810
0,99 0,92 2085h,   -11,24%  1,0761
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,1740  -3,17%,   1m 43,11 36,72
1,1740  -3,17%,   2m 31,98 27,24
1,1747  -3,11%,   0m 716,06 609,56
1,1749  -3,09%,   0m 6 445,55 5 486,04
1,1751  -3,08%,   1m 7 642,90 6 504,04
1,1753  -3,06%,   1m 847,10 720,75
1,1767  -2,94%,   31h 3 157,53 2 683,37
1,1770  -2,92%,   5h 1 177,00 1 000,00
1,1799  -2,68%,   52h 505,26 428,21
1,1801  -2,66%,   53h 132,90 112,62
1,1819  -2,52%,   103h 117,01 99,00
1,1819  -2,52%,   16h 153,76 130,10
1,1834  -2,39%,   91h 2,00 1,69
1,1870  -2,10%,   3h 402,40 339,00
1,1875  -2,05%,   8h 503,54 424,03
1,1875  -2,05%,   8h 134,37 113,15
1,1878  -2,03%,   7m 21 058,65 17 729,12
1,1880  -2,01%,   3h 9 054,43 7 621,57
1,1882  -2,00%,   7m 122 692,39 103 267,73
1,1949  -1,44%,   166h 451,14 377,57
1,1950  -1,44%,   165h 23,90 20,00
1,1964  -1,32%,   66h 19,13 15,99
1,1998  -1,04%,   4h 392,90 327,47
1,1999  -1,03%,   70h 9 541,75 7 952,12
1,2000  -1,02%,   339h 24,00 20,00
1,2001  -1,01%,   313h 104,07 86,72
1,2002  -1,01%,   395h 21,40 17,83
1,2009  -0,95%,   210h 5,38 4,48
1,2020  -0,86%,   190h 1,19 0,99
1,2051  -0,60%,   383h 251,13 208,39
1,2071  -0,44%,   383h 181,06 150,00
1,2080  -0,36%,   295h 24,16 20,00
1,2081  -0,35%,   383h 181,21 150,00
1,2091  -0,27%,   381h 1 057,94 875,00
1,2098  -0,21%,   182h 120,98 100,00
1,2098  -0,21%,   182h 4 234,30 3 500,00
1,2098  -0,21%,   182h 2 443,80 2 020,00
1,2100  -0,20%,   522h 24,20 20,00
1,2100  -0,20%,   242h 120,82 99,85
1,2110  -0,12%,   213h 4 031,85 3 329,36
1,2160  +0,30%,   95h 12,16 10,00
1,2180  +0,46%,   95h 12,18 10,00
1,2199  +0,62%,   344h 97,42 79,86
1,2200  +0,63%,   547h 2 440,00 2 000,00
1,2200  +0,63%,   522h 24,40 20,00
1,2200  +0,63%,   95h 12,20 10,00
1,2217  +0,77%,   328h 5,29 4,33
1,2226  +0,84%,   540h 192,01 157,05
1,2245  +1,00%,   388h 120,00 98,00
1,2245  +1,00%,   196h 120,00 98,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.