Đăng ký
24,5443
60,8993
1,0004
2,5768
0,065
1,0285
10922,03
1,9972


Tỷ giá tham khảo (**) - 60,8993
Tất cả các bid: 2725 với số tiền 318239,28 WMZ;
5270 với số tiền  58827017,37 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
500,00 28 950,00 16h,   -4,93%  57,9000
300,00 17 370,00 4h,   -4,93%  57,9000
17,34 1 005,37 4h,   -4,79%  57,9798
129,00 7 480,00 9h,   -4,79%  57,9845
517,33 30 000,00 5h,   -4,78%  57,9900
603,55 35 000,00 5h,   -4,78%  57,9900
689,77 40 000,00 5h,   -4,78%  57,9900
250,00 14 497,50 4h,   -4,78%  57,9900
689,70 40 000,00 16h,   -4,77%  57,9962
189,66 11 000,00 4h,   -4,76%  57,9985
206,90 12 000,00 4h,   -4,76%  57,9990
517,25 30 000,00 5h,   -4,76%  57,9990
603,46 35 000,00 5h,   -4,76%  57,9990
103,45 6 000,00 4h,   -4,76%  57,9990
327,59 19 000,00 4h,   -4,76%  57,9993
215,52 12 500,00 4h,   -4,76%  57,9993
107,76 6 250,00 4h,   -4,76%  57,9993
224,14 13 000,00 4h,   -4,76%  57,9995
448,28 26 000,00 4h,   -4,76%  57,9995
112,07 6 500,00 4h,   -4,76%  57,9995
689,66 40 000,00 4h,   -4,76%  57,9996
344,83 20 000,00 4h,   -4,76%  57,9996
465,52 27 000,00 4h,   -4,76%  57,9997
474,14 27 500,00 4h,   -4,76%  57,9997
116,38 6 750,00 4h,   -4,76%  57,9997
120,69 7 000,00 4h,   -4,76%  57,9998
241,38 14 000,00 4h,   -4,76%  57,9998
362,07 21 000,00 4h,   -4,76%  57,9998
482,76 28 000,00 4h,   -4,76%  57,9998
603,45 35 000,00 4h,   -4,76%  57,9998
100,00 5 800,00 4h,   -4,76%  58,0000
200,00 11 600,00 4h,   -4,76%  58,0000
300,00 17 400,00 4h,   -4,76%  58,0000
400,00 23 200,00 4h,   -4,76%  58,0000
500,00 29 000,00 4h,   -4,76%  58,0000
150,00 8 700,00 4h,   -4,76%  58,0000
250,00 14 500,00 4h,   -4,76%  58,0000
350,00 20 300,00 4h,   -4,76%  58,0000
450,00 26 100,00 4h,   -4,76%  58,0000
125,00 7 250,00 4h,   -4,76%  58,0000
225,00 13 050,00 4h,   -4,76%  58,0000
325,00 18 850,00 4h,   -4,76%  58,0000
425,00 24 650,00 4h,   -4,76%  58,0000
375,00 21 750,00 4h,   -4,76%  58,0000
475,00 27 550,00 4h,   -4,76%  58,0000
110,00 6 380,00 4h,   -4,76%  58,0000
120,00 6 960,00 4h,   -4,76%  58,0000
130,00 7 540,00 4h,   -4,76%  58,0000
140,00 8 120,00 4h,   -4,76%  58,0000
160,00 9 280,00 4h,   -4,76%  58,0000
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
57,0203  -6,37%,   4h 438,44 25 000,00
57,0002  -6,40%,   4h 877,19 50 000,00
57,0000  -6,40%,   6h 55,00 3 135,00
57,0000  -6,40%,   5h 1,00 57,00
57,0000  -6,40%,   5h 200,00 11 400,00
57,0000  -6,40%,   5h 400,00 22 800,00
57,0000  -6,40%,   5h 50,00 2 850,00
56,9018  -6,56%,   5h 706,48 40 200,00
56,8498  -6,65%,   10h 197,89 11 250,00
56,7892  -6,75%,   8h 37,00 2 101,20
56,7492  -6,81%,   10h 197,80 11 225,00
56,6500  -6,98%,   11h 300,00 16 995,00
56,5931  -7,07%,   25h 17,67 1 000,00
56,5195  -7,19%,   12h 176,93 10 000,00
56,5100  -7,21%,   19h 700,00 39 557,00
56,5017  -7,22%,   5h 123,89 7 000,00
56,5004  -7,22%,   27h 530,97 30 000,00
56,5004  -7,22%,   26h 176,99 10 000,00
56,4997  -7,22%,   26h 884,96 50 000,00
56,4996  -7,22%,   26h 707,97 40 000,00
56,4993  -7,23%,   26h 530,98 30 000,00
56,4988  -7,23%,   42h 353,99 20 000,00
56,4972  -7,23%,   38h 79,65 4 500,00
56,4200  -7,36%,   11h 200,00 11 284,00
56,4000  -7,39%,   14h 200,00 11 280,00
56,3500  -7,47%,   10h 100,00 5 635,00
56,3318  -7,50%,   6h 100,05 5 636,00
56,3300  -7,50%,   18h 200,00 11 266,00
56,3000  -7,55%,   6h 150,00 8 445,00
56,2866  -7,57%,   8h 34,93 1 966,09
56,2800  -7,59%,   3h 25,00 1 407,00
56,2700  -7,60%,   8h 25,00 1 406,75
56,2700  -7,60%,   8h 30,00 1 688,10
56,2700  -7,60%,   8h 35,00 1 969,45
56,2700  -7,60%,   8h 45,00 2 532,15
56,2700  -7,60%,   8h 55,00 3 094,85
56,2700  -7,60%,   8h 60,00 3 376,20
56,2700  -7,60%,   8h 65,00 3 657,55
56,2700  -7,60%,   8h 70,00 3 938,90
56,2700  -7,60%,   8h 75,00 4 220,25
56,2700  -7,60%,   8h 80,00 4 501,60
56,2700  -7,60%,   8h 85,00 4 782,95
56,2700  -7,60%,   8h 90,00 5 064,30
56,2700  -7,60%,   8h 95,00 5 345,65
56,2700  -7,60%,   8h 100,00 5 627,00
56,2700  -7,60%,   4h 250,00 14 067,50
56,2700  -7,60%,   4h 300,00 16 881,00
56,2700  -7,60%,   4h 400,00 22 508,00
56,2700  -7,60%,   4h 450,00 25 321,50
56,2700  -7,60%,   4h 500,00 28 135,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.