Đăng ký
40,1472
71,6797
0,1765
1,2112
2,481
2877,7394
0,6257
10597,04


Tỷ giá tham khảo (**) - 71,6797
Tất cả các bid: 348 với số tiền 293476,25 WMZ;
95 với số tiền  3702865,77 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
171,57 12 027,56 7m,   -2,20%  70,1029
52,85 3 704,95 3m,   -2,20%  70,1031
5,43 381,18 15m,   -2,07%  70,1989
12,69 890,83 15m,   -2,07%  70,1994
18,14 1 273,42 15m,   -2,06%  70,1996
133,65 9 382,23 4h,   -2,06%  70,2000
465,22 32 658,47 43m,   -2,06%  70,2001
9,94 697,79 7h,   -2,06%  70,2002
1 750,00 123 000,00 2h,   -1,94%  70,2857
9,50 668,07 24m,   -1,89%  70,3232
630,00 44 333,10 3h,   -1,83%  70,3700
150,00 10 570,00 3h,   -1,69%  70,4667
317,36 22 420,82 11m,   -1,44%  70,6479
533,07 37 660,71 1m,   -1,44%  70,6487
2 179,72 153 994,83 1m,   -1,44%  70,6489
1 874,43 132 426,98 1m,   -1,44%  70,6492
709,74 50 142,71 3m,   -1,44%  70,6494
133,55 9 435,25 3h,   -1,44%  70,6496
461,63 32 614,16 3h,   -1,44%  70,6500
25,82 1 824,19 6h,   -1,44%  70,6503
7 790,24 550 643,77 11m,   -1,39%  70,6838
1 850,00 130 765,40 8h,   -1,39%  70,6840
50,00 3 535,00 21h,   -1,37%  70,7000
1 700,00 120 240,49 21h,   -1,33%  70,7297
45,21 3 200,00 24h,   -1,25%  70,7808
1 000,00 70 789,70 71h,   -1,24%  70,7897
1,00 70,94 113h,   -1,03%  70,9400
51,75 3 672,66 94h,   -0,99%  70,9693
2 099,66 149 054,87 36h,   -0,96%  70,9900
3,00 213,00 12h,   -0,95%  71,0000
49,00 3 479,00 12h,   -0,95%  71,0000
100,00 7 100,00 21h,   -0,95%  71,0000
4,00 284,00 104h,   -0,95%  71,0000
300,00 21 300,00 116h,   -0,95%  71,0000
100,00 7 100,00 105h,   -0,95%  71,0000
50,00 3 550,00 84h,   -0,95%  71,0000
50,00 3 550,00 37h,   -0,95%  71,0000
100,00 7 100,00 28h,   -0,95%  71,0000
460,00 32 715,20 76h,   -0,78%  71,1200
400,00 28 456,00 127h,   -0,75%  71,1400
740,00 52 673,20 131h,   -0,70%  71,1800
510,00 36 358,00 154h,   -0,54%  71,2902
52,00 3 707,55 94h,   -0,53%  71,2990
210,00 14 983,58 154h,   -0,46%  71,3504
57,50 4 107,11 143h,   -0,35%  71,4280
1,05 75,00 8h,   -0,35%  71,4286
100,00 7 146,74 143h,   -0,30%  71,4674
1 000,00 71 470,00 177h,   -0,29%  71,4700
70,00 5 003,53 94h,   -0,28%  71,4790
667,00 47 690,50 288h,   -0,25%  71,5000
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
69,8575  -2,54%,   2m 1 980,36 138 343,07
69,8559  -2,54%,   49m 49,96 3 490,00
69,8493  -2,55%,   59m 1 388,29 96 971,15
69,8359  -2,57%,   2h 237,60 16 593,00
69,8184  -2,60%,   2h 31,28 2 183,92
69,8182  -2,60%,   1h 66,00 4 608,00
69,8125  -2,60%,   57m 203,23 14 188,00
69,8100  -2,61%,   2h 100,00 6 981,00
69,8094  -2,61%,   2h 9,97 696,00
69,8052  -2,62%,   11m 3 130,14 218 500,00
69,7999  -2,62%,   2h 42,98 3 000,00
69,7997  -2,62%,   29m 1 321,81 92 261,90
69,7914  -2,63%,   3h 2 698,32 188 319,40
69,7900  -2,64%,   2h 1,00 69,79
69,7795  -2,65%,   7h 40,00 2 791,18
69,7779  -2,65%,   7h 31,20 2 177,07
69,7734  -2,66%,   3h 22,11 1 542,69
69,7702  -2,66%,   7h 67,44 4 705,30
69,7199  -2,73%,   5h 6,89 480,37
69,7191  -2,74%,   2h 304,51 21 230,15
69,7127  -2,74%,   7h 1 164,78 81 200,00
69,7081  -2,75%,   3h 168,56 11 750,00
69,6899  -2,78%,   3h 500,79 34 900,00
69,6881  -2,78%,   9h 71,82 5 005,00
69,6873  -2,78%,   2h 4,03 280,84
69,6851  -2,78%,   5h 4 097,00 285 500,00
69,6224  -2,87%,   8h 253,41 17 643,00
69,6199  -2,87%,   9h 1 436,37 100 000,00
69,6185  -2,88%,   8h 143,64 10 000,00
69,6097  -2,89%,   8h 281,57 19 600,00
69,6088  -2,89%,   8h 143,66 10 000,00
69,6009  -2,90%,   9h 71,91 5 005,00
69,5997  -2,90%,   2h 597,10 41 558,01
69,5948  -2,91%,   2h 3,43 238,71
69,5399  -2,99%,   11h 61,23 4 257,93
69,5165  -3,02%,   32h 28,54 1 984,00
69,5114  -3,02%,   7h 1 140,82 79 300,00
69,4864  -3,06%,   36h 39,72 2 760,00
69,4698  -3,08%,   4h 1 428,05 99 206,34
69,4611  -3,10%,   36h 33,40 2 320,00
69,4487  -3,11%,   37h 32,47 2 255,00
69,4268  -3,14%,   37h 102,05 7 085,00
69,4260  -3,14%,   36h 135,90 9 435,00
69,4237  -3,15%,   37h 49,45 3 433,00
69,4222  -3,15%,   24h 187,26 13 000,00
69,4203  -3,15%,   21h 720,25 50 000,00
69,4107  -3,17%,   48h 144,07 10 000,00
69,3748  -3,22%,   11h 14,30 992,06
69,3400  -3,26%,   3h 999,72 69 320,58
69,3381  -3,27%,   10h 133,26 9 240,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.