Đăng ký
29,4501
58,8862
0,0698
1,0577
2,5043
11088,2
0,1919
58,9709


Tỷ giá tham khảo (**) - 58,8862
Tất cả các bid: 4030 với số tiền 459412,13 WMZ;
638 với số tiền  5624863,29 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
500,00 28 000,00 3h,   -4,90%  56,0000
278,00 15 568,00 3h,   -4,90%  56,0000
550,00 30 937,44 3h,   -4,48%  56,2499
450,00 25 312,46 3h,   -4,48%  56,2499
350,00 19 687,46 3h,   -4,48%  56,2499
700,00 39 374,93 3h,   -4,48%  56,2499
250,00 14 062,48 3h,   -4,48%  56,2499
320,00 18 000,00 3h,   -4,48%  56,2500
700,00 39 408,60 5h,   -4,40%  56,2980
250,00 14 074,50 3h,   -4,40%  56,2980
700,00 39 410,00 5h,   -4,39%  56,3000
700,00 39 424,00 5h,   -4,36%  56,3200
450,90 25 450,00 3h,   -4,15%  56,4427
150,00 8 473,50 4h,   -4,07%  56,4900
250,00 14 122,50 4h,   -4,07%  56,4900
200,00 11 298,00 4h,   -4,07%  56,4900
100,00 5 649,00 4h,   -4,07%  56,4900
200,00 11 300,00 6h,   -4,05%  56,5000
150,00 8 475,00 6h,   -4,05%  56,5000
50,00 2 825,00 6h,   -4,05%  56,5000
100,00 5 650,00 5h,   -4,05%  56,5000
10,00 565,00 3h,   -4,05%  56,5000
200,00 11 378,00 10h,   -3,39%  56,8900
350,00 19 915,00 11h,   -3,37%  56,9000
450,00 25 605,00 11h,   -3,37%  56,9000
685,10 39 000,00 11h,   -3,33%  56,9260
700,00 39 893,00 11h,   -3,22%  56,9900
122,81 7 000,00 11h,   -3,21%  56,9986
210,53 12 000,00 11h,   -3,20%  56,9990
298,25 17 000,00 11h,   -3,20%  56,9992
263,16 15 000,00 11h,   -3,20%  56,9995
350,88 20 000,00 11h,   -3,20%  56,9995
131,58 7 500,00 11h,   -3,20%  56,9995
219,30 12 500,00 11h,   -3,20%  56,9995
307,02 17 500,00 11h,   -3,20%  56,9995
394,74 22 500,00 11h,   -3,20%  56,9995
87,72 5 000,00 8h,   -3,20%  56,9995
175,44 10 000,00 8h,   -3,20%  56,9995
315,79 18 000,00 11h,   -3,20%  56,9999
228,07 13 000,00 11h,   -3,20%  57,0000
368,42 21 000,00 11h,   -3,20%  57,0002
140,35 8 000,00 11h,   -3,20%  57,0004
280,70 16 000,00 11h,   -3,20%  57,0004
333,33 19 000,00 11h,   -3,20%  57,0006
192,98 11 000,00 11h,   -3,20%  57,0007
385,96 22 000,00 11h,   -3,20%  57,0007
245,61 14 000,00 11h,   -3,20%  57,0009
105,26 6 000,00 11h,   -3,20%  57,0017
157,89 9 000,00 11h,   -3,20%  57,0017
245,00 14 060,55 6h,   -2,54%  57,3900
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
56,0938  -4,74%,   3h 64,00 3 590,00
55,3000  -6,09%,   28h 10,00 553,00
55,2222  -6,22%,   27h 9,00 497,00
55,2000  -6,26%,   8h 10,00 552,00
55,2000  -6,26%,   3h 30,00 1 656,00
55,1601  -6,33%,   4h 380,71 21 000,00
55,1500  -6,34%,   31h 350,00 19 302,50
55,1500  -6,34%,   31h 400,00 22 060,00
55,1500  -6,34%,   31h 450,00 24 817,50
55,1400  -6,36%,   31h 750,00 41 355,00
55,1400  -6,36%,   31h 700,00 38 598,00
55,1400  -6,36%,   31h 650,00 35 841,00
55,1400  -6,36%,   31h 600,00 33 084,00
55,1400  -6,36%,   31h 550,00 30 327,00
55,1400  -6,36%,   31h 500,00 27 570,00
55,1400  -6,36%,   31h 800,00 44 112,00
55,1400  -6,36%,   31h 850,00 46 869,00
55,0903  -6,45%,   12h 90,76 5 000,00
55,0633  -6,49%,   15h 1,58 87,00
55,0304  -6,55%,   15h 100,00 5 503,04
55,0300  -6,55%,   27h 100,00 5 503,00
55,0300  -6,55%,   5h 100,00 5 503,00
55,0300  -6,55%,   5h 200,00 11 006,00
55,0205  -6,56%,   15h 60,00 3 301,23
55,0205  -6,56%,   15h 65,00 3 576,33
55,0205  -6,56%,   15h 80,00 4 401,64
55,0205  -6,56%,   15h 85,00 4 676,74
55,0205  -6,56%,   15h 110,00 6 052,25
55,0205  -6,56%,   15h 120,00 6 602,46
55,0205  -6,56%,   15h 130,00 7 152,66
55,0204  -6,56%,   15h 50,00 2 751,02
55,0204  -6,56%,   15h 55,00 3 026,12
55,0204  -6,56%,   15h 70,00 3 851,43
55,0204  -6,56%,   15h 75,00 4 126,53
55,0204  -6,56%,   15h 90,00 4 951,84
55,0204  -6,56%,   15h 95,00 5 226,94
55,0100  -6,58%,   33h 250,00 13 752,50
55,0100  -6,58%,   31h 900,00 49 509,00
55,0100  -6,58%,   15h 150,00 8 251,50
55,0050  -6,59%,   10h 10,09 555,00
55,0000  -6,60%,   172h 2,00 110,00
55,0000  -6,60%,   147h 6,00 330,00
55,0000  -6,60%,   114h 10,00 550,00
55,0000  -6,60%,   71h 900,00 49 500,00
55,0000  -6,60%,   33h 100,00 5 500,00
55,0000  -6,60%,   33h 150,00 8 250,00
54,9451  -6,69%,   156h 1,82 100,00
54,8780  -6,81%,   172h 1,64 90,00
54,8065  -6,93%,   29h 91,23 5 000,00
54,8005  -6,94%,   35h 91,24 5 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.